گام 1 - ایجاد پس زمینه عکاسی

توجه !!! برای تغییر سایز عکس CTRL+T را فشار دهید

گام 2 - نتیجه نهایی

نتیجه ی کار به شکل زیر خواهد بود