گام 1 - تغییر رنگ چشم در فتوشاپ

عکس مورد نظر را وارد نرم افزار نمایید(Ctrl+O)

عکس مورد نظ را انتخاب و open را بزنید

برای راحت تر شدن کار با عکس ، بر روی تصویر زوم میکنیم

ابزار Magnetic lasso tool برداشته و ناحیه مورد نظر (چشم ها) را انتخاب میکنیم.
توجه ! در حال انتخاب چشم ها ، میتوانید با کلیک کردن گره ایجاد نمایید.

پس از انتخاب چشم ها ، گزینه …Hue/Saturation را انتخاب میکنیم

تیک گزینه Colorize را زده و با تغییر مقادیر ، رنگ مورد نظر را اعمال میکنیم

رنگ چشم ها تغییر یافت 🙂

نتیجه نهایی