گام 1 - کشیدن الگو

الگوی چشم بند بر روی کاغذ رسم کنید. این الگو یک الگوی آسانی است که شما می توانید به راحتی رسم کنید. از الگوی ارائه شده در این مرحله نیز استفاده کنید.

  • الگو را از کاغذ برش دهید.

 

الگوی کاغذی روی پارچه یا نمد قرار دهید و دور تا دور الگو را با مداد روی پارچه رسم کنید. به تعداد 2 عدد از الگو را روی پارچه برش دهید.

گام 2 - دوختن چشم بند

برای چسباندن 2 الگوی چشم بند پارچه ای را می توانید از چسب استفاده نمایید به این صورت که مقداری چسب به کناره های یکی از پارچه ها بزنید والگوی پارچه ای دوم را روی آن قرار دهید  برای چسباندن 2 الگوی چشم بند پارچه ای را می توانید از چسب استفاده نمایید به این صورت که مقداری چسب به کناره های یکی از پارچه ها بزنید والگوی پارچه ای دوم را روی آن قرار دهید .

گام 3 - فواید استفاده از چشم بند

فواید استفاده از چشم بند

سه مزیت استفاده از چشم بندهای خواب 

1- وسیله ای برای مراقبه و مدیتیشن : 

این وسایل به جلوگیری از پرت شدن حواس کمک می کنند که گامی ضروری در مدیتیشن به شمار می رود. حواس ما همچون اسب های وحشی هستند که اگر مهاری بر آنها ننهیم تمایل شدیدی به دویدن به هر سمت و سویی نشان می دهند. هنگامی که ذهن مشغول موضوعی یا نگران است، بویژه در مدیتیشن یا برای خوابیدن، این چشم بندها باعث می شود که نگاه انسان همچون دارتی به اطراف اتاق پرتاب نشود و اسب ذهن و خیال اهلی شود. در این حالت، چه روی زمین یا صندلی نشسته باشید و در حال تمرکز برای غرق شدن در مدیتیشن باشید و چه دراز کشیده و برای خوابیدن آماده می شوید، چنین چشم بندهایی کمک شایان توجهی به آرامش مورد نیاز مدیتیشن و پیش از خواب می کنند.