گام 1 - روش اول پوست کندن گوجه فرنگی

روش اول پوست کندن گوجه فرنگی

پوست کندن گوجه فرنگی با آب داغ

ابتدا ظرف آبی را روی شعله ی گاز قرار دهید تا بجوشد.

روش اول پوست کندن گوجه فرنگی

گوجه فرنگی را به آرامی دورن آب در حال جوش به مدت 20 ثانیه قرار دهید.

روش اول پوست کندن گوجه فرنگی

سپس گوجه فرنگی را به ظرف حاوی آب یخ انتقال دهید تا کاملا سرد شود.

روش اول پوست کندن گوجه فرنگی

و در آخر با استفاده از یک چاقو به آرامی پوست گوجه فرنگی را از وسط ببرید. پوست گوجه فرنگی به آسانی با دست جدا می شود.

روش اول پوست کندن گوجه فرنگی

گوجه فرنگی های ما آماده هست.

گام 2 - روش دوم پوست کندن گوجه فرنگی

روش دوم پوست کندن گوجه فرنگی

پوست کندن گوجه فرنگی با شعله گاز

علاوه بر جوشاندن گوجه فرنگی روش دیگری برای پوست کندن آن وجود دارد.

در این روش ابتدا قسمت سبز بالای گوجه فرنگی را جدا کرده و با چاقو چند خراش ضربدری روی پوست آن ایجاد نمایید.