چگونه در زندگی امامان شهامت و شجاعت وجود داشت 1 - چگونه در زندگی امامان شهامت و شجاعت وجود داشت

 چگونه در زندگی امامان شهامت و شجاعت وجود داشت

معنی شجاعت و ابعاد آن:

شجاعت و صبر (که عزم و اراده ی محکم قلب است) رابطه ای تنگاتنگ دارند، بطوریکه کسی که صبر در او نیست شجاعت نیز در او نخواهد بود.

امام علی (ع) فرمود: صبر شجاعت است.

شخصی از امام حسن (ع) پرسید: شجاعت چیست؟

آن حضرت فرمود: رودر رویی با هماوردان و استقامت در میدان جنگ.

بنابراین شجاعت معنی وسیعی دارد که یک تبعه ی آن شجاعت بدنی و مقاومت جسمی است و با توجه به معنی اراده نیرومند قلبی می توان در هر ارزش که اراده قوی قلبی موجب آن شده که نفس شجاعت را تماشا کرد.

حضرت علی (ع) می فرماید: شجاع ترین انسانها کسی است که بر هوای نفس خود پیروز گردد.

 چگونه در زندگی امامان شهامت و شجاعت وجود داشت

شجاعت از نظر قرآن و روایات:

اگر چه واژه شجاعت در قرآن نیامده ولی این معنی آن با تعبیراتی مانند شدت – استقامت- صبر – مقاومت و ثبات قدم بیان شده است بعنوان نمونه:

در آیه 39 سوره فتح می خوانیم محمد (ص) فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و محکم (نترس) می باشند در آیه 80 سوره هود از زبان حضرت لوط پیامبر نقل شده که خطاب به کافران کار شکن گفت : ای کاش (افسوس) در برابر شما قدرتی داشتم یا پشتیبان محکمی در اختیارم بود.

 چگونه در زندگی امامان شهامت و شجاعت وجود داشت

گفتاری از امامان (ع) در شان شجاعت:

امام علی (ع) در وصف آنان که شایستگی برای رفتن به جبهه ی جنگ حرکت کند و نیز در مورد لزوم شجاعت پرچمدار می فرماید: پرچم جنگ را جز به دست شجاعان و دلاوران اسلام بسپارید نیز فرمود: از ترس بپرهیزید زیرا ترس مایه ی ننگ و نقصان است نیز فرمود شجاعت برای انسان زینت و ترسویی برایش نکبت می باشد.