در دین اسلام و نظر ائمه و بزرگان اسلامی برای خوسازی چیست؟ 1 - دین اسلام و نظر ائمه و بزرگان اسلامی برای خوسازی

دین اسلام و نظر ائمه و بزرگان اسلامی برای خوسازی

مراقبت از نفس:

به نقل از اوزاعی درباره آنچه لقمان(ع) به پسرش گفت: ای پسرم هر روز که می رسد روز نویی است که در پیشگاه کریم بر ضد تو شهادت خواهد داد.

از سفارش لقمان به پسرش است که گفت: ای پسرم بکوش امروزت بهتر از دیروز و فردایت بهتر از امروزت باشد. زیرا هر دو روزش برابر باشند مغبون است و هر کس امروزش بدتر از دیروز باشد، ملعون است.

دین اسلام و نظر ائمه و بزرگان اسلامی برای خوسازی

مبارزه با شیطان:

به نقل از حسن لقمان به پسرش گفت: ای پسرم! هر گاه شیطان از در شک و تردید بر تو وارد شد تو او را با یاد قبر و قیامت مغلوب ساز و هر گاه از در میل و ترس بر تو وارد شد به او خبر بده که دنیا جدا شدنی و ترک شدنی است .

بهنقل از معتمر بن سلیمان از پدرش لقمان به پسرش گفت: ای پسرم! زبانت را به ذکر خدایا مرا بیامرز عادت بده زیرا خدا را لحظاتی است که سائل را در آن دست خالی باز نمی گرداند.

در آنچه لقمان(ع) به پسرش گفت: ای پسرم! توبه را به تاخیر نینداز؛ زیرا مرگ ناگهان از راه می رسد.

دین اسلام و نظر ائمه و بزرگان اسلامی برای خوسازی

امام صادق(ع) وقتی به ایشان گفته شد در وصیت لقمان چه بود در آن شگفتی های فراوانی بود و عجیب تر از همه این است که

به پسرش گفت : از خدا چنان بترس که ویی حتی اگر با همه ی خوبیهای عمر انس و جن به پیشگاهش برسی عذابت می کند و

چنان بخدا امیدوار باش که گویی حتی اگر با همه ی بدی های انس و جن به پیشگاهش برسی به تو رحم می کند.

امام صادق(ع) لقمان به پسرش موعظه کرد: ای پسرم! از خدا چنان بترس که اگر قیامت را با همه ی انس و جن دریابی، باز هم بهراسی که خداوند عذابت مند و به خدا چنان امیدوار باش که اگر قیامت را با همه ی بدی های انس و جن دریابی امیدوار باشی که خداوند تو را بیامرزد.