گام 1 - مراحل کاشت فلفل دلمه ای

مراحل کاشت فلفل دلمه ای

1- دانه های تهیه شده فلفل دلمه ای را به مدت 2 – 8 ساعت در ظرفی خیس میکنیم علت خیس کردن دانه ها شکسته شدن پوسته سخت و بالا رفتن سرعت جوانه زنی است.

مراحل کاشت فلفل دلمه ای

2- ظرفی را برای نشـآ اماده میکنیم و در ان ظرف خاک مناسب میریزیم.

مراحل کاشت فلفل دلمه ای

3-با انگشت خود در خاک سوراخ هایی را برای قرار دادن بذر ایجاد میکنیم.

مراحل کاشت فلفل دلمه ای

4-ظرف نشاها باید در جای گرم و مرطوب نگهداری شوند( سطح خاک را میتوان با اب پاش مرطوب نگهداشت.)

مراحل کاشت فلفل دلمه ای

5- زمانی که دانه ها تبدیل به گیاه شدند میتوان انها را به ظرف های جداگانه انتقال داد.

مراحل کاشت فلفل دلمه ای

6- فلفل های رشد کرده باید در جای گرم و نور کافی قرار گیرند و pH خاک باید بین 5.5 تا 5.7 باشد

مراحل کاشت فلفل دلمه ای

7- وقتی فلفل ها بارور شدند میتوان از میوه انها استفاده کرد.

گام 2 - فیلم اموزشی کاشت فلفل دلمه ای