گام 1 - طریقه فریز کردن سطر و ستون

طریقه فریز کردن سطر و ستون

طریقه فریز کردن سطر و ستون

از قسمت view از گروه window گزینه freeze Panes کلیک کرد واز کادر گزینه موردنظر را انتخاب می کنیم.

که در این مثال freeze panes هم سطر و هم ستون را فریز میکند.

طریقه فریز کردن سطر و ستون

از قسمت view از گروه window گزینه freeze Panes گزینه freeze Top Row مانند شکل فوق سطر را ثابت نگه می دارد. 

طریقه فریز کردن سطر و ستون

از قسمت view از گروه window گزینه freeze Panes گزینه freeze first Column ستون ها را ثابت نگه می دارد مانند شکل فوق. 

گام 2 - طریقه unfreeze کردن

طریقه unfreeze کردن

طریقه unfreeze کردن

برای unfreeze کردن همانند freeze کردن از قسمت view از گروه window گزینه freeze panes گزینه unfreeze panes را کلیک میکنیم.

مانند شکل فوق.

اگر سوالی در مورد فریز کردن اکسل دارید در قسمت نظرات مطرح فرمایید.