وفاداری در انجام کار 1 - وفاداری در انجام کار

وفاداری در انجام کار

کوشش در کار:

به خاطر آنچه از دنیا از دست دادی غصه نخور, زیرا اندک دنیا دوام ندارد و زیاد آن, از بلا و گرفتاری در امان نیست. پس بر حذر باش و در کارت بکوش و پرده ی غفلت را از روی خورد کنار بزن و به کارهای مطلوب پروردگارت مشغول باش و در دل خود توبه را تازه کن و پیش از اینکه مرگ آهنگ تو کند و درباره ی تو حکم براند و بین تو و خواسته هایت حایل شود,تو به سوی آسایش خود بشتاب.

وفاداری در انجام کار

از بی حوصلگی و بد اخلاقی بپرهیز:

امام صادق(ع) در بیان سفارش های لقمان(ع) به پسرش: ای پسرم! از بی حوصلگی و بد اخلاقی و کم صبری, بپرهیز, چرا که هیچ کس با این ویژگی ها استوار نمی ماند. عادت کن که در کارهایت با وقار باشی و بر زحمتهای برادران شکیبایی کنی  و با همه ی مردم خوش اخلاق باش.

ای پسرم! اگر چیزی نداری که با آن, صله ی رحم بجا آوری و بر برادرانت بخششی نمایی, خوش اخلاقی و خوشرو یی را از دست نده, چرا که هر کس اخلاقش را نیکو گرداند، نیکان او را دوست می دارند و بدان از او کناره می گیرند.

وفاداری در انجام کار

 تربیت در کودکی:

امام صادق(ع) در بیان سفارش های لقمان(ع) به پسرش: ای پسرم! اگر در کودکی ادب شوی در بزرگی سودش را می بری. هر که قصد ادب کند به کسب بیشتر آن اهتمام می ورزد و هر که به آن اهتمام ورزد, خود را برای آموختن آن, به سختی می اندازد و هر که خود را برای آموختن آن, خود را به سختی اندازد شدید تر و تشنه تر آن را تلف می کند و هر که آن را به شدت تلف کند به سودش دست میابد پس آن را رعایت خود قرار بده و بپرهیز از اینکه در کسب آن تنبلی کنی و در پی چیز دیگری بروی.

اگر در برابر دنیا شکست خوردی در برابر آخرت شکست نخور و اگر دانش نجویی هرگز زیانی شدید تر از ترک آن نخواهی یافت.