گام 1 - مراحل کامل هرس درخت لیمو

مراحل کامل هرس درخت لیمو

زمان مناسب برای هرس درختان لیمو را انتخاب نمایید: درختان لیمو درختان همیشه سبز هستند که تنها در زمستان  برگ هایشان را از دست میدهند. با این وجود ،با کم کردن سرعت چیدن پس از برداشت میوه می توان به رشد و سوخت و ساز بدن درختان کمک کرد. درختان لیمو در آب و هوای سردتر فعالیت کندتری نشان میدهند. هرس باید در طول این دوره خواب زمستانی درخت باشد که رشد میوه در بهار جدید  رخ می دهدو هرس باید قبل از آمدن  بهار باشد.

مراحل کامل هرس درخت لیمو

چیدن تمام میوه از درخت

مراحل کامل هرس درخت لیمو

هرس هر شاخه که آسیب دیده اند یا توسط افت ها بیمار شده و شکننده شدند

مراحل کامل هرس درخت لیمو

برش هر شاخه هایی که کوچکتر از قطر یک مدادهستند

مراحل کامل هرس درخت لیمو

هرس کردن مکنده  درختان  در هر زمان که به وجود می اید و قابل رویت است:  درختان لیمو توسط پیوند به اندازه ی متوسط شاخه میوه دار نسبت به درخت کوچکتر (برای درختان کوتاه قد) و یا به دلیل پیوندی بودن با درخت دیگر مقاوم ساخته شده اند. مکنده ها شاخه هایی از ساقه زیر زمینی که عملکرد میوه را کاهش می دهد و بر سلامت درخت لیمو تاثیر می گذارد هستندکه آنها اغلب ارتفاع گیاه اصلی در چند ماه هستند. اگر بدون کنترل، “مکیدن” قرار گیرد مواد مغذی بخش میوه دادن از درخت جدا میشود.
  .   مکنده هایی که سبز اند و به تازگی شکل گرفتند می توانند به آرامی در پایه شکسته مخفی باشند.
    . مکنده ها با ساقه های چوبی باید به وسیله قیچی هرس، تراز شدن با تنه درخت لیمو را کاهش دهد.

مراحل کامل هرس درخت لیمو

 اگر شما می خواهید یک درخت نوع باز، جمع و جور، و یا پرچین داشته باشیدباید کارهایی را در خصوص مراقبت ان انجام دهید که  این نیز به نوع درخت لیمو که شما دارید بستگی دارد. یک درخت لیمو گلدانی کوچک ممکن است محصول بهتر و نگاه باز باشد، در حالی که برخی افراد ممکن است گیاهان انبوه بخواهند.
    سنت هرس لیمو نتایجی در یک درخت است که پایین درخت از بالادرخت بزرگ تر است. این اجازه می دهد تا نور خورشید به تمام نقاط  به طور مساوی بتابد.

مراحل کامل هرس درخت لیمو

مطابق شکل ، به شکل کلی و تعادل ایستادگی درخت نگاه کنید: اگر درخت دارای شاخه های بیشتری در یک طرف باشد، باید میوه سمت سنگین درخت را بچینید تا توازن درخت برقرار شود.

مراحل کامل هرس درخت لیمو

چیدن شاخه های پایین تر و رسیدگی  به درخت ، تنه درخت  را محکم میکند..

مراحل کامل هرس درخت لیمو

2 یا 3 شاخه را ببندید به شاخه اصلی درختی که میخواهید وزن شاخه ها را تحمل کند .

مراحل کامل هرس درخت لیمو

برش های بنیادی مرکز درخت که تا مرکز درخت باز خواهد شد.

گام 2 - مراحل اخر هرس

مراحل اخر هرس

اموزش قطع شاخه های فرعی از شاخه های اصلی: این شاخه ها وادار به رشد ضخیم تر و قویتری هستند. در طول چند فصل رشد بعدی، تمرکز بر روی شاخه های اصلی که شما را انتخاب کرده اندک آنها را در صورت نیاز برش دهیدکه شاخه های ثانویه به رشد از آنها را اجازه میدهد. و هر چیزی که قوی نیست و یا این که بلوک های نور را از ورود به درخت کاهش میدهد را برش دهید.