گام 1 - مراحل ساخت درب ایزی اپن 

ساخت درب ایزی اپن 

این قسمت ورق در دستگاه قرار گرفته و به صورت درب از دستگاه خارج شده و برش داده میشود تا به روی آن چسب ورق و قلاب قرار گرفته شود.

ساخت درب ایزی اپن 

در این قسمت روی ورق ضربه زده میشود تا جا برای زدن قلاب باز شود تا بتوان از آن قلاب برای باز کردن درب استفاده کرد.

ساخت درب ایزی اپن 

قلاب توسط دستگاه پرس بر روی ورق زده میشود تا هنگام باز کردن درب به بالا کشیده و باز کرد.

ساخت درب ایزی اپن 

تموم شد. اینم از درب ایزی اپن.