دانش به آدمی نعمت و شخصیت می دهد 1 - دانش به آدمی نعمت و شخصیت می دهد

دانش به آدمی نعمت و شخصیت می دهد

ارزش دانش و همنشینی با دانش:

لقمان به پسرش گفت: ای پسرم! حکمت، بینوایان را در جایگاه های پادشاهان می نشاند.

لقمان به پسرش گفت: ای پسرم! با دانشمندان همنشین باش و با زانو زدن در میان آنها، جایشان را تنگ کن. زبرا خداوند با نور حکمت

دلها را زنده می کند، چنانکه که زمین را با باران فراوان آسمان حیات می بخشد.

لقمان به پسرش گفت: صیقل و روشنی دلها، با شنیدن حکمت است و تشنگی آن، با ملامت و سستی است.

دانش به آدمی نعمت و شخصیت می دهد

امام صادق(ع) در بیان نصایح لقمان(ع) به پسرش: ای پسرم! با دانشمندان همنشین باش و با زانو زدنت جایشان را تنگ کن، ولی با آنان به مجادله نپرداز, که در این صورت, تو را از حضور باز میدارند.

لقمان به پسرش گفت: ای پسرم!  با دانشمندان همنشینی کن و وقتی که به تو اعتنا نمی کنند, در سوال کردن با آنان ملاطفت و مهربانی کن و آنان را به ناتوانی وادار نکن که در این صورت تو را خسته می کنند.

دانش به آدمی نعمت و شخصیت می دهد

فضیلت دانشمند و حکیمان:

امام علی(ع): به عبد صالح یعنی لقمان گفته شد: کدام یک از مردمان با فضیلت ترند؟

گفت: مومن برخوردار.

گفته شد: از مال؟

گفت: نه، لیکن برخوردار از دانشی که اگر به او محتاج شدند، از دانشش سود برند و اگر از او بی نیاز شدند خودش به آن اکتفا کند.

لقمان گفت: دانشمند چراغ است، پس هر کس که خداوند با آن برایش خیری بخواهد از آن نور بر می گیرد.

لقمان به پسرش گفت: ای پسرم! اگر حکیم تو را دور کند, بهتر از این است که احمق تو را نزدیک کند.

دانش به آدمی نعمت و شخصیت می دهد

نکوهش علاقه به نادان و دشمنی دانا:

عبدالرزاق به نقل از شیخی بصری: لقمان به پسرش گفت: ای پسرم! در دوستی با نادان رغبت نشان نده، زیرا او خیال می کند که تو از کار

او خشنودی و دشمنی دانا و حکیم را دست کم نگیر، زیرا او هم تو را بی اهمیت می شمارد و حکمت را از تو باز می دارد.

دانش به آدمی نعمت و شخصیت می دهد

امام صادق(ع) : لقمان گفت: ای پسرم! نادان را پیک خود انتخاب مکن. اگر شخص عاقل و حکیم که فرستاده ی تو باشد پیدا نکردی، خود

فرستاده ی خودت باش. ای پسرم! از بدی دوری کن تا آن هم از تو دوری کند.

به نقل از حسن: لقمان به پسرش گفت: ای پسرم! نادان را فرستاده و پیکت قرار نده. اگر پیک حکیم نیافتی, خودت پیک خود باش.