گام 1 - مراحل انجام کار :

مراحل انجام کار :

مرحله 1 : سعی کنید خز را به بخش های کوچک با شانه های فلزی تقسیم کنید.

مراحل انجام کار :

مرحله 2 : با مقدار زیادی از ذرت ترشح کنید.

این کار، روغن و کثیفی را در مویی جذب می کند و به مات شدن آن کمک می کند.

مراحل انجام کار :

مرحله 3 : کار با انگشتان دست.

حیوان خانگی تان را از پایین پاها شروع کنید و بالاتر بروید. به این ترتیب شما به درستی به سمت پوست می روید و تنها قسمت بالایی آن را برس نمی کنید.

مراحل انجام کار :

مرحله 4 : در انتهای خز شروع به کار با قلم مو می کنید و به سمت پوست کار کنید.

اطمینان حاصل کنید که با پوست تماس نداشته اید، در غیر اینصورت حیوان خانگی خود را برای دریافت آنچه که قلم مو ایجاد می کند، آماده می کنید و اساسا باعث بروز خارش قرمز رنگ می شود که می تواند مشکلات بیشتری را برای حیوان خانگی شما ایجاد کند.

مراحل انجام کار :

مرحله 5 : جستجوی یک شانه ی کثیف.

هنگامی که اکثریت مات را برداشته اید، با استفاده از شانه ای کثیف، آن را شانه کنید تا مات هایی کوچکتر را که با قلم مو سرخ شده اند از بین ببرید.