گام 1 - رسم خرس تدی

رسم خرس تدی

کاغذ،مداد رسم و مداد رنگی های خود را آماده نمایید.

رسم خرس تدی

دو نیم دایره ماننده آنچه در شکل نشان داده می شود رسم نمایید.

رسم خرس تدی

دو نیم دایره دیگر به دایره های رسم شده قبلی مانند آنچه در شکل نشان داده می شود اضافه نمایید.

رسم خرس تدی

یک دایره کامل در زیر نیم دایره ها و چسبیده به انها رسم نمایید.

رسم خرس تدی

مانند آنچه در شکل نشان داده می شود با یک خط اریب فرضی دایره را به دو قسمت تقسیم نمایید و چشم و دماغ و دهان در آن قرار دهید.

رسم خرس تدی

یک دایره بزرگتر دیگر در زیر دایره کامل به عنوان بدن خرس تدی رسم نمایید.

رسم خرس تدی

مانند شکل دست و پای خرس تدی را رسم نمایید.

رسم خرس تدی

دایره هایی را به عنوان پنجه دست خرس تدی رسم نمایید.

گام 2 - رنگ آمیزی خرس تدی

رنگ آمیزی خرس تدی

با رنگ و ترکیب دلخواه خرس تدی را رنگ آمیزی نمایید. در شکا برای نمونه یک ترکیب رنگ با طیف قهوه ای که رنگ اصلی خرس تدی است نشان داده شده است.

رنگ آمیزی خرس تدی

با اضافه کردن سایه روشن ها خرس را پرزدار نشان دهید.