گام 1 - خاک برگ

خاک برگ

براي تهيه خاك برگ در فصل پاييز برگ ها را در داخل چاله اي به عمق حدود يك متر مي ريزند. به منظور تجزيه سريعتر بر گها، به همراه آب مقاديري آهك، كود شيميايي (اوره) يا ادرار چهار پايان به توده برگ ها اضافه نموده، با غلتك آن ها را فشرده مي كنند. با تكرار اين عمل وپرشدن چاله، روي آن ها را با خاك مي پوشانند وپس از 3 يا 4 ماه توده را به هم مي زنند ومجددا به آن آب اضافه مي كنند وآن را غلتك مي زنند. در طول يك سال 3 يا چهار بار توده هم زده م يشود. در نتيجه، برگ ها پوسيده وميزان زيادي هوموس توليد مي شود. خاك برگ از نظر مواد غذايي نسبتا ضعيف است ولي مخلوط آن با انواع خاك ها مي تواند با جذب رطوبت بيشتر وپوك كردن خاك شرايط مناسبي فراهم نمايد.

گام 2 - خاك چمن

خاك چمن

چمن ها در خاك هاي رسي آهكي بهتر رشد مي كنند. در نتيجه در ريشه خود مقداري از اين مواد را نگه مي دارند. براي ساختن خاك چمن، چمن ها را به صورت مكعب مستطيل جدا نموده، آن ها را طوري روي يكديگر قرار م يدهند كه قسمت هاي سبز چمن روي يكديگر وقسمت هاي ريشه نيز روي هم قرار گيرند. سپس به آن مقدار كافي آب وكود شيميايي ( اوره) يا ادرار چهارپايان مي افزايند. پس از گذشت حدود يك سال وهم زدن متوالي توده ( 4- 3 بار) مقادير متنابهي هوموس به دست مي آيد كه در گل كاري مورد استفاده قرار ميگيرد.

گام 3 - خاك كوش

خاك كوش

مخلوطي از خاك برگ وكود حيواني كه به تدريج پوسيده وحرارت خود را از دست داده باشد اصطلاحا » خاك كوش « ناميده م يشود. از اين خاك نيز در گل كاري استفاده ميشود.

گام 4 - خاك زباله ( كمپوست)

خاك زباله ( كمپوست)

زباله منازل به طور معمول مقادير قابل توجهي بقاياي غذايي، حيواني وگياهي دارند ( پوست ميو هجات، سبزيجات، باقيمانده غذاهاو….) اگر اين مواد جمع آوري شده، با ماسه مخلوط ودر محلي انباشته شوند وهر چند هفته يك بار زير و رو به آن ادرار چهار پايان اضافه گردد، پس از يك سال با پوسيده شدن مواد موجود در آن، خاكي بسيار قوي وحاصلخيز به دست خواهد آمد از اين خاك در سبز يكاري وگل كاري استفاده م يشود.

گام 5 - خاك باغچه

خاك باغچه

خاك باغچه، به دليل كشت سالانه گياهان در آن واضافه كردن كود حيواني از نظر هوموس بسيار غني است. اگر به خاك باغچه قدري ماسه اضافه شود خاك از نظر بافت نيز سبك شده درجه مرغوبيتش اضافه ميگردد. از اين خاك در گل كاري وسبزي كاري استفاده ميشود.