گام 1 - تلفظ حرف g با صدای ج

تلفظ حرف g با صدای ج

حرف g  گاه می تواند صدای ( ج ) و گاه صدای ( گ ) بدهد.

 در موارد زیر حرف g صدای ج می دهد.

1- در صورتی که حرف g قبل از حرف y  قرار بگیرد صدای ( ج ) میدهد.

مثال:

( ایجپت)  مصر –  Egypt 

2- در صورتی که حرف g قبل از یکی از ترکیبات en – em – in – er   قرار بگیرد صدای ( ج ) میدهد.

مثال:

( جرمن)  آلمانی –  German 

( جین)  ژن –  gen

( جینجیر)  زنجبیل –  ginger 

 

3- در صورتی که حرف g قبل از یکی از ترکیبات eo – ia – ao  قرار بگیرد صدای ( ج ) میدهد.

مثال:

(جایِنت)  غول پیکر –  giant 

(جیالاجی)  جغرافی –  geology 

 

 

4 – در صورتی که حرف g قبل از یکی از حروف i – e  بیاید گاه صدای (ج) و گاه صدای (گ) میدهد.

مثال:

(جِنِرل)  عمومی –  general 

(جینجیر)  زنجبیل –  ginger

(گیفت)  هدیه –  gift 

(گِت)  بدست آوردن – get

 

 

گام 2 - تلفظ حرف g با صدای گ

تلفظ حرف g با صدای گ

حرف g  گاه می تواند صدای ( ج ) و گاه صدای ( گ ) بدهد.

در موارد زیر حرف g صدای گ می دهد.

1- در صورتی که حرف g قبل از یکی از ترکیبات a – u – o  قرار بگیرد صدای ( گ ) میدهد.

مثال:

( گام)  صمغ- gu

( گاد) خدا –  Go

( گَب) گپ زدن – ga

( گارلیک)  سیر – garlic 

( گِیت) دروازه –  gate

 

گام 3 - عدم تلفظ حرف g

عدم تلفظ حرف g

در موارد زیر حرف g تلفظ نمی شود.

1 – در صورتی که حرف g قبل از یکی از حروف m یا n بیاید، حرف g تلفظ نمی شود.

مثال:

 (نَت) – پشه – gnat

 (وین اِت) – عکس – vignette

 (ساین) – علامت – sign

گام 4 - ضرب المثل انگلیسی

ضرب المثل انگلیسی

Proverb of the Day

ضرب المثلها بخش مهمی از فرهنگ و زبان یک ملت را شامل می شوند و اغلب به شکل یک عبارت یا جمله ی کوتاه بیان می

شوند و استفاده از آنها در گفتار و شنیدار موجب جذاب تر شدن گفته ها و سخنان می شود.

Kill two birds with one stone.

معنی فارسی : دو تا پرنده را با یک تیر بکش.

معادل در فارسی: با یک تیر دو نشان زدن!