گام 1 - نقش های جمله واره ی اسمی در جمله

نقش های جمله واره ی اسمی در جمله

رایج ترین حروف ربط برای شروع جمله واره ی اسمی:

  • that
  • if, whether
  •  how, what, when, where, which, who, whom, whose, why
  •  however, whatever, whenever, wherever, whichever, whoever, whomever

 

نقش های جمله واره ی اسمی در جمله

جمله واره ی اسمی در نقش فاعل جمله:

هنگامی که جمله واره اسمی در ابتدای جمله و بجای فاعل قرار گیرد نقش فاعل در جمله را ایفا می کند.

ساختار جمله انگلیسی : بقیه ی جمله + فعل + فاعل

مثال:

 یک جمله کامل بدون جمله واره ی اسمی:  .Her story was nice

 

یک جمله ی کامل با جمله واره ی اسمی :  .What she said was nice

 

توضیح: در جمله ی اول her story فاعل جمله می باشد. و در جمله ی دوم What she said چون با what شروع شده و خود مستقلا دارای فعل و فاعل می باشد، یک جمله واره ی اسمی است و چون در جایگاه فاعل جمله قرار گرفته است، پس جمله واره ی اسمی در نقش فاعل جمله می باشد.

 

نقش های جمله واره ی اسمی در جمله

جمله واره ی اسمی در نقش مفعول جمله:

 

هنگامی که جمله واره اسمی درجمله بجای مفعول قرار گیرد، نقش مفعول در جمله را ایفا می کند.

ساختار جمله انگلیسی : بقیه ی جمله + مفعول + فعل + فاعل

مثال 1 :

 یک جمله کامل بدون جمله واره ی اسمی:  .I liked her story 

 

یک جمله ی کامل با جمله واره ی اسمی :  .I liked what she said

 

توضیح: در جمله ی اول her story مفعول جمله می باشد. و در جمله ی دوم What she said چون با what شروع شده و خود مستقلا دارای فعل و فاعل می باشد، یک جمله واره ی اسمی است و چون در جایگاه مفعول جمله قرار گرفته است، پس جمله واره ی اسمی در نقش مفعول جمله می باشد.

 

مثال 2 :

.I will watch whichever program you like

من هر برنامه ای که شما دوست دارید تماشا خواهم کرد.

نقش های جمله واره ی اسمی در جمله

جمله واره ی اسمی در نقش مفعول حرف اضافه :

هنگامی که جمله واره اسمی درجمله بجای مفعول همراه با حرف اضافه قرار گیرد، نقش مفعول حرف اضافه را در جمله ایفا می کند.

ساختار جمله انگلیسی : بقیه ی جمله + مفعول + حرف اضافه + فعل + فاعل

مثال 1 :

 یک جمله کامل بدون جمله واره ی اسمی:  I listened to her story

 

یک جمله ی کامل با جمله واره ی اسمی :  .I listened to what she said

 

توضیح: در جمله ی اول her story مفعول جمله و to حرف اضافه می باشد. و در جمله ی دوم What she said چون با what شروع شده و خود مستقلا دارای فعل و فاعل می باشد، یک جمله واره ی اسمی است و چون در جایگاه مفعول جمله قرار گرفته است، و قبل از حرف اضافه ی to  پس جمله واره ی اسمی در نقش مفعول حرف اضافه می باشد.

 

مثال 2 :

.I am responsable for what she did

من مسئول آنچه که او انجام داده هستم.

گام 2 - انواع جمله واره ی اسمی

انواع جمله واره ی اسمی

جمله واره های اسمی خبری:

به دنبال تعدادی از افعال جمله واره ی اسمی بکار می رود که این جمله واره ها خبر و پیامی را به شنونده منتقل می کنند.

این افعال عبارتند است از:

(فکر کردن) think – (دانستن) believe – know (باور کردن) – (امیدوار بودن) hope – (حدس زدن) guess – … 

 

مثال 1:

من فکر میکنم که آنها در این شهر زندگی می کنند. .I think (that) they live in this city

توضیح: that) they live in this city) جمله واره ی اسمی خبری می باشد که خبری در محل زندگی آنها می دهد.

نکته: علت نوشتن that درون پرانتز این است که در جمله واره ی اسمی، از حروف ربط  تنها that می تواند از جمله حذف شود.

 

مثال 2:

حدس می زنم که او در حال مطالعه در کتابخانه هست.  .I guess (that) she is studing in the library 

 

انواع جمله واره ی اسمی

جمله واره های اسمی پرسشی :

اگر جمله واره ی اسمی، جمله ی پرسشی باشد، باید آن را از شکل سوالی خارج کرده و بعد از کلمه ی پرسشی هیچگاه از افعال کمکی do ، doess ، did استفاده نمی کنیم.

مثال 1:

 من می دونم آنها کجا زندگی می کنند.   .I know where they live

⇓                      

?where do they live        

توضیح: where they live جمله واره ی اسمی پرسشی می باشد که شما به سوالی در مورد محل زندگی آنها از شما پرسیده شده است، پاسخ می دهید.

 مثال 2:

آیا شما فهمیدید چقدر از هاوایی دور یا فاصله است؟   ?do you realized how far it is to hawaii

⇓                                          

?how far is it to hawaii                          

نکته: در جمله واره ی اسمی پرسشی هیچگاه از that استفاده نمی کنیم.         

انواع جمله واره ی اسمی

جمله واره های اسمی امری :

جملات امری بعد از پاره ای از افعالی که دلالت بر تقاضا، دستور، پیشنهاد و توصیه و نصیحت و از این قبیل دارند، می آیند. برای تبدیل جمله ی امری در قالب جمله واره ی اسمی امری بعد از افعال ذکر شده فعل جمله واره ی اسمی به بدون توجه به زمان فعل اصلی و اول جمله به شکل ساده به کار میرود. 

تعدادی از افعال امری: suggest(پیشنهاد کردن) -offer(پیشنهاد کردن) -desire(آرزو کردن) -(دستور دادن)command – … 

مثال:

.Write the essay tomorrow

 .(They commanded that he write the essay tomorrow. (he writes/wrote