گام 1 - ملاک انتخاب فیوز

ملاک انتخاب فیوز

در جعبه فیوز های خانگی معمولا از فیوز های مینیاتوری استفاده می کنند که خود این فیوز ها به چهار نوع AوBوCوD تقسیم بندی میشوند

 A : تندکار

 B : تقریبا تندكار   

C : متوسط      

D : كندكار

ما در ساختمان با نوع B برای روشنایی ها و نوع c برای پریز ها استفاده میکنیم

البته اغلب برق کار ها از نوع c استفاده می کنند

همچنین برای روشنایی ها از فیوز ۱۰ آمپر و برای پریز ها از فیوز۱۶ آمپر و برای کولر گازی از فیوز ۲۰ آمپر و در نهایت برای برق اصلی واحد از فیوز ۲۵ آمپر استفاده می کنند.

گام 2 - سیم بندی

سیم بندی

جهت سیم بندی در جعبه فیوز باید ابتدا بدانیم سیم ها از کجا آمده اند

این کار را میتوانیم با لوپ کردن دو تا سیم هر خط و توسط یک اهم متر تشخیص بدهیم

معمولا هر خط از سه سیم فاز، نول ،ارت و به رنگ های قرمز ،آبی و زرد تشکیل شده است

و نمره سیم ها ۲.۵ به غیر از سیم اصلی که از برق کنتور آمده.

برق اصلی هم معمولا توسط یک کابل ۳.۴ و یا ۳.۶ به جعبه فیوز انتقال داده می شود