گام 1 - ملاک انتخاب فیوز

ملاک انتخاب فیوز

در جعبه فیوز های خانگی معمولا از فیوز های مینیاتوری استفاده می کنند که خود این فیوز ها به چهار نوع AوBوCوD تقسیم بندی میشوند

 A : تندکار

 B : تقریبا تندكار   

C : متوسط      

D : كندكار

ما در ساختمان با نوع B برای روشنایی ها و نوع c برای پریز ها استفاده میکنیم

البته اغلب برق کار ها از نوع c استفاده می کنند

همچنین برای روشنایی ها از فیوز ۱۰ آمپر و برای پریز ها از فیوز۱۶ آمپر و برای کولر گازی از فیوز ۲۰ آمپر و در نهایت برای برق اصلی واحد از فیوز ۲۵ آمپر استفاده می کنند.

گام 2 - سیم بندی

سیم بندی

جهت سیم بندی در جعبه فیوز باید ابتدا بدانیم سیم ها از کجا آمده اند

این کار را میتوانیم با لوپ کردن دو تا سیم هر خط و توسط یک اهم متر تشخیص بدهیم

معمولا هر خط از سه سیم فاز، نول ،ارت و به رنگ های قرمز ،آبی و زرد تشکیل شده است

و نمره سیم ها ۲.۵ به غیر از سیم اصلی که از برق کنتور آمده.

برق اصلی هم معمولا توسط یک کابل ۳.۴ و یا ۳.۶ به جعبه فیوز انتقال داده می شود

 

سیم بندی

ابتدا همه سیم های زرد که از هر سر خط یک سیم می باشد  را بصورت مرتب جمع کرده و توسط یک ترمینال بهم متصل میکنیم که این های سیم های ارت هستند

سیم های آبی را هم همانند سیم های زرد جمع کرد و در ترمینال دیگری بهم سربندی می کنیم.که همان سیم نول هر خط می باشند. البته در صورتی که از فیوز جان استفاده میکنیم بایستی سیم نول اصلی را  به ورودی فیوز جان ببندیم و خروجی نول فیوز جان را به بقیه سیم های نول وصل کنیم.

در انتهای کار سیم های قرمز که سیم های فاز هستند  باقی می مانند

بر خلاف سیم های نول و سیم های ارت نباید این ها را مستقیم به هم سربندی کنیم

ما میخواهیم با زدن هر فیوز یک قسمت از خط برق دار شود پس برای این کار سیم فاز هر خط را باید به یک فیوز وصل کنیم.

سیم بندی

قبلا سیم هارا توسط اهم متر تست کرده ایم و میدانیم هر سیم فاز مربوط به کدام خط است

ابتدا سیم برق اصلی را به ورودی فیوز ۲۵ آمپر میبندیم و خروجی این فیوز را به ورودی بقیه فیوزها می بندیم این کار می توانیم به وسیله یکه شانه فیوز و یا چندین عدد سیم انجام بدهیم

در این حالت به محض روشن کردن فیوز ۲۵ امپر همه فیوز ها برق دار می شوند

حال کافی است سیم فاز خط های پریز را به خروجی فیوزهای ۱۶ آمپر و سیم فاز خطهای روشنایی را به فیوز های ۱۰ آمپر ببندیم

در این حالت باروشن کردن فیوز۲۵ امپر همه فیوزها برق دار و با خاموش کرد فیوز ۲۵ امپر همه فیوز ها بدون برق می شوند

همچنین با خاموش روشن کردن هر فیوز( در صورتی که فیوز ۲۵ امپر روشن باشد) خط مربوطه برق دار می شود.