گام 1 - تشخیص

تشخیص

وجود یافته های بالینی و مثبت شدن تست ELISA برای Ab ضد توکسوکارا تشخیص را تایید می کند (منفی بودن تست Elisa عفونت چشمی را رد نمی کند).

گام 2 - درمان

درمان

در درگیری محدود چشمی درمان Systemic ضد کرم اندیکاسیون ندارد و حتی می تواند باعث افزایش التهاب شود. درگیری شدید چشمی، تجویز کورتون دور چشمی یا سیستمیک و ویترکتومی، اگر ویتریت شدید یا رتراکسیون شبکیه به جلو وجود داشته باشدلازم است.