گام 1 - نقاشی مرحله به مرحله توپ گلف

نقاشی مرحله به مرحله توپ گلف

ابتدا یک دایره وسط صفحه بکشید. می توانید برای رسم دایره از وسایل دایره ای موجود در خانه استفاده کنید تا دایره ای زیبا  و عالی رسم کنید.

نقاشی مرحله به مرحله توپ گلف

برای ایجاد بافت و طرح موجود روی توپ گلف، بیضی های کوچک و منظمی همانند شکل کنار هم روی دایره رسم کنید. شکل بیضی های رسم شده باید همانند لانه ی زنبور باشد تا هم منظم و هم زیبا دیده شود.

نقاشی مرحله به مرحله توپ گلف

همانند شکل در تمامی سطح دایره، بیضی های کوچک و منظم را رسم کنید تا توپ نقاشیتان همانند توپ گلف واقعی دیده شود.

نقاشی مرحله به مرحله توپ گلف

توپ گلف را با رنگ های خاکستری و سفید رنگ آمیزی نمایید. رنگ آمیزی هر کدام از بیضی ها را با خاکستری شروع کرده و به رنگ سفید خاتمه دهید به صورت که از تیره به روشن تغییر رنگ دهد. تمامی بیضی ها را به این شکل رنگ آمیزی نمایید. وبرای زمینه نیز همین منوال از خاکستری به سفید را ادامه دهید.