گام 1 - نقاشی توپ فوتبال ساده

نقاشی توپ فوتبال ساده

آموزش نقاشی توپ فوتبال ساده

ابتدا دایره ی بزرگی را رسم کنید.

نقاشی توپ فوتبال ساده

دایره را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید.

نقاشی توپ فوتبال ساده

رسم شش ضلعی

یک شش ضلعی متوسط در مرکز دایره رسم کنید. مرکز شش ضلعی همان مرکز دایره خواهد بود. از خطوط افقی و عمودی برای رسم شش ضلعی کمک بگیرید.

نقاشی توپ فوتبال ساده

از سه ضلع شش ضلعی رسم شده، شش ضلعی های دیگری رسم کنید. این شش ضلعی کمی فشرده تر از شش ضلعی اولی خواهند بود.

نقاشی توپ فوتبال ساده

فضای خالی مابین شش ضلعی ها را با دو خط عمود بر شش ضلعی های طرفین پر کنید. در این صورت شش ضلعی های دیگری ایجاد خواهد شد.

نقاشی توپ فوتبال ساده

گوشه های شش ضلعی را با خطوطی کوچک به خط دایره بزرگ وصل کنید. دراین صورت توپ کامل تر می شود.

نقاشی توپ فوتبال ساده

با در نظر گرفتن خطوط قرمز تصویر، خطوط شکسته شش ضلعی ها را به خطوط منحنی تبدیل کنید. در این صورت اشکال روی توپ واقعی تر دیده می شود.

نقاشی توپ فوتبال ساده

خطوط اضافی و راهنمای توپ را پاک کنید.

نقاشی توپ فوتبال ساده

رنگ آمیزی

توپ خود را رنگ آمیزی نمایید. با افزودن سایه به قسمت های سفید توپ، توپ زیباتر و واقعی تری خواهید داشت.

گام 2 - توپ فوتبال کارتونی

توپ فوتبال کارتونی

آموزش توپ فوتبال کارتونی

ابتدا دایره ای متوسط رسم کنید.

گام 3 - توپ فوتبال سنتی

توپ فوتبال سنتی

آموزش توپ فوتبال سنتی

ابتدا یک دایره رسم کنید.