گام 1 - تشخیص

تشخیص

بهترین روش ارزیابی وسعت تومور، معاینه اندوسکوپیک تحت بیهوشی عمومی می باشد. تشخیص قطعی با بیوپسی است.

گام 2 - درمان بیماری

درمان بیماری

شامل اکسیزیون موضعی وسیع تومور ودایسکشن گردن، و رادیاسیون محل تومور و لنفاتیک ها پس از جراحی است.