گام 1 - علایم

علایم

شامل دیسفاژی، ادینوفاژی، بزاق آغشته به خون و بوی بد تنفس بسته به وسعت تومور است.

گام 2 - درمان

درمان

شامل برداشتن تومور با جراحی ، دایسکشن یکطرفه یا دو طرفه گردن است رادیاسیون محل تومور و گردن بعد از عمل انجام میشود.