ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 5 =

بستن
بستن

چگونه ترانسداکتور چند منظوره عمل می کند؟

چگونه ترانسداکتور چند منظوره عمل می کند؟

معرفی ترانسداکتور در ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎی GT 26 CW-MP

در این مقاله از مجموعه مقالات آموزشی مرتبط با قطار و لوکوموتیو به معرفی سخت افزار ترانسداکتور در ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎی  GT 26 CW-MP میپردازیم. این مطالعه شامل موارد زیر است:

 • ﻋﻴﺐ ﻳﺎب ﻓﻦ ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ
 • Mode  آنترال ترمزدینامیک و ﻳﺎ آنترال وﻟﺘﺎژ Hump
 • اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزﻩ فرکانسی مطلوب
 • ۰-۶۴۰Hz or 0-1208Hz
 • اﺗﺼﺎل مثبت و منفی ﺳﺮﻋﺖ
 • اﺗﺼﺎل مثبت و منفی ترمز دینامیک 

سخنی با مخاطب

اگر مخاطب جدید ویکی چجور هستید ضمن خوش آمد گویی خدمتتان میرسانیم که این وب سایت یک دانشنامه مهارت محور است.

به صورت رایگان در اختیار تمام هم میهنان عزیزمان قرار گرفته است.

لطفا در قسمت کامنت پایین صفحه هر گونه انتقاد یا پیشنهاد خود را جهت بهتر شدن کیفیت این مطلب ارائه نمایید.

تمام هدف وب سایت و مدیران آن ارائه آموزشی مفید است.

لذا چنانچه از دید شما زاویه ای از این رسالت وجود دارد لطفا از ما دریغ نفرمایید.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید
ویکی چجور
پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

 

مطالب مرتبط


گام 1 - ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 

ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 

ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره  Transducer Function :Multi :

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻧﺎم اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ، اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر در زﻣﺎن واﺣﺪ، ﻛﺎر درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮدازش ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻴﮕﻨﺎل را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ.

اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر در ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎي GT 26 CW-MP اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد:

اﻟﻒ- ﺳﺮﻋﺖ

ب- ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ

پ- ﺑﺮاي وﻟﺘﺎژ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻛﺸﺶ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ

در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ذﻛﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ:

ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮري اﻳﺮان، ﺑﺮ ﺧﻼف ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ – آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ – ﻛﺮه اي( از ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺞ ﺳﺮﻣﺤﻮر ﻏﻴﺮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺠﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ از ﻧﻮع اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﭘﺎﻟﺲ ورودي ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺳﺮﻣﺤﻮر ﻫﺰار ﺧﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺤﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺎﻟﺲ ﻛﻪ Generator Pulse Axle ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮع ﭘﺎﻟﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪي60ﻫﺮﺗﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ ﭘﺎﻟﺲ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داده ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر وارد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺳﺮﻣﺤﻮر ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد، ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﺴﻲ از ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﻋﻤﻞ ﺳﺮي ﭘﺎراﻟﻞ را اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.

 

ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 

Mode  آنترال ترمزدینامیک و ﻳﺎ آنترال وﻟﺘﺎژ Hump ، اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزﻩ فرکانسی مطلوب  0-640Hz or 0-1208Hz ، 

اﺗﺼﺎل مثبت و منفی ﺳﺮﻋﺖ ،  اﺗﺼﺎل مثبت و منفی ترمز دینامیک 

ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﻋﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺤﺪوده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي

ﻧﻤﺎﻳﺪ، از ﻗﺮار زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ: 

ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ: 

ﺑﺎزه ورودي :  ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 640ﻫﺮﺗﺰ و ﻳﺎ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 1208 ﻫﺮﺗﺰ

وﻟﺘﺎژ ورودي : ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 50 وﻟﺖ r m s

ﻗﻄﺒﻴﺖ ورودي : ﺗﻚ ﻗﻄﺒﻲ و ﻳﺎ دوﻗﻄﺒﻲ

 • وﻟﺘﺎژ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ : 24T از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد
 • وﻟﺖ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 70VDC  – 0

ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ وﻟﺘﺎژ ﻛﻨﺘﺮل Hump در ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎي اﻳﺮان ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻬﺎي Select” “Frequency را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﺎﻣﭙﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ، ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﺑﺮاي ﺑﺎزه ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺷﺸﺼﺪ و ﭼﻬﻞ ﻫﺮﺗﺰ(0-640Hz) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﺎﻣﭙﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮاي ﺑﺎزه ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻳﻜﻬﺰار و دوﻳﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻫﺮﺗﺰ(0-1208Hz) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار        ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

 • وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ، LED ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻧﺎم Power ﺳﺒﺰ اﺳﺖ.
 • وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر و ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن “Link” ﺳﺒﺰ اﺳﺖ.
 •  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر وﻟﺘﺎژ ﻛﻨﺘﺮل Hump را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ Mode، زرد و ﻳﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر، وﻟﺘﺎژ ﻛﻨﺘﺮل 24T را ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ.
ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 

ﻋﻴﺐ ﻳﺎب ﻓﻦ ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ(GBFD ( Detector Fault Blower :Grid

اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮرﻣﻴﺰان اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ در ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺑﺎﻻﻧﺴﻲ در ﻣﺪار، ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺠﺰاﻳﻲ را ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ارﺳﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﺮادي در ﻣﺪار ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺶ ﻣﺤﻮر و ﺷﺶ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر دارﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از دو ﻓﻦ ﺗﺮﻣﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر، اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﻓﻨﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺧﻄﺎ را ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر داراي ﺳﻪ LED ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺳﺖ:

 LED روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﻗﻄﻌﻪ – اﮔﺮ ﻗﻄﻌﻪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ روﺷﻦ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ.

 LED دﻣﻨﺪه A” “ﻣﻘﺎوﻣﺖ – اﮔﺮ اﻳﻦ ﻓﻦ ﻣﺸﻜﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ روﺷﻦ زرد اﺳﺖ.

LED دﻣﻨﺪه B” “ﻣﻘﺎوﻣﺖ – اﮔﺮ اﻳﻦ ﻓﻦ ﻣﺸﻜﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ روﺷﻦ زرد اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ داراي دو ﭘﻮرت اﺗﺼﺎل اﺳﺖ:

اﻟﻒ- ﭘﻮرت اﺗﺼﺎل 9ﭘﻴﻦ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎي دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ

ب- ﭘﻮرت اﺗﺼﺎل 6 ﭘﻴﻦ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر EAS

 

اطلاعات مطلب

 • قطار
 • 348 بازدید
 • blankblankblankblankblank (2 votes, average: 5,00 out of 5)
  blankLoading...
 • آخرین ویرایش توسط : فخر کامبیز - چهارشنبه, 21 آگوست 19, 10:42 ق.ظ
 • انتشارات تخصصی ویکی چجور

دیدگاه کاربران

 1. حکیمه فولادپنجه - 2019/08/24 - 10:06 ب.ظ
 2. حمید - 2020/04/13 - 1:50 ق.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب