گام 1 - مفهوم

مفهوم

ترجمه كلمه است و مفهوم اوليه آن ” عمومي كردن ” و بعبارت ديگر ” در معرض عموم قرار communication منظور از ارتباط دادن ” است . در تعريف جديد تر اين عبارت ” انتقال مفاهيم ” و يا ” انتقال معاني ” و همچنين ” انتقال و تبادل پيامها ” است . برخي از دانشمندان نيز ارتباطات را ” فرايند تفهيم و تفاهم و تسهيم معني ” تعريف كرده اند. از تركيب دو واژه ارتباط و سازمان به مفهوم جديدي مي توان دست يافت كه ارتباطات سازماني نام دارد . ارتباط سازماني يكي از انواع ارتباطات انساني است

گام 2 - تعريف ارتباط سازماني

تعريف ارتباط سازماني

فرايندي است كه كه با آن سيستمي را براي گرفتن اطلاعات و تبادل معاني به افراد و سازمانهاي مختلف داخل و خارج سازمان راه اندازي مي كنند .ارتباطات سازماني براي هماهنگي و ايجاد زمينه مشترك براي فعاليت سازمان و افزايش بهره وري سازمان است

گام 3 - انواع ارتباط سازمانی

انواع ارتباط سازمانی
  • ارتباطات رسمي ( عنصر اداري و بوروكراسي ) عبارت است از حركت اطلاعات، دستورات اداري و …. در طول سلسله مراتب سازماني .
  • ارتباطات غير رسمي ( عنصر تعامل اجتماعي و روابط انساني ) اصول و قواعد از پيش تعيين شده اي ندارد و با توجه به روابط و مراودات اجتماعي در سازمان شكل مي گيرد

گام 4 - انواع ارتباطات

انواع ارتباطات
  • ارتباطات عمودي که فرماندهي منطبق بر سلسله مراتب رسمي سازمان و منعكس كننده وحدت می باشد
  • ارتباطات صعودي که جريان و عبور اطلاعات از كارمند به رئيس و از قاعده هرم سازماني به راس آن ارتباطات رسمي می باشد
  • ارتباطات افقي که رابطه اي است كه در سطوح مختلف سازمان فارغ از موضوع رئيس و مرئوسي مختلف بين كاركنان در سطوح می باشد
  • ارتباطات مورب که در شرايطي انجام مي شود كه مديران عالي حسب ضرورت به كارمندي كه خارج از حيطه نظارت و يا مديريت آنها باشد كاري ارجاع كنند.