ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

چهارده + چهار =

بستن
بستن

چگونه به اهمیت نمایشگاه ها پی ببریم؟

چگونه به اهمیت نمایشگاه ها پی ببریم؟

اهمیت نمایشگاه ها

نمایشگاه ها از مهمترین و مؤثرترین ابزارهای بازاریابی در دنیای امروز تجـارت محسـوب میشوند و از دیدگاه اقتصادی تاثیر بسزایی در اقتصاد جوامع داشته اند بطوریکه امروزه متـراژ و تنوع برگزاری نمایشگاه در کشورهای توسعه یافته بسیار بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. 

مطالب مرتبط


گام 1 - مزایای حضور در نمایشگاه

مزایای حضور در نمایشگاه

بنا بر گزارشهاي UFI همه ساله بيش از 4 هزار نمايشگاه در فضايي به مساحت بـيش از 12 ميليون متر مربع برگزار ميگردد و بيش از 1 ميليـون غرفـه دار در آن مشـاركت نمـوده و جمعيتي بالغ بر 150 ميليون نفر از آن بازديد ميكنند. آمـار مـذكور متعلـق بـه آن دسـته از نمايشــگاههاي در حــال برگــزاري توســط اعضــاي UFI اســت كــه مــورد تاييــد اتحاديــه بين المللي نمايشگاهها ميباشد ,اكسپوها كه سطح وسيعي از برگزاري ها را در بر ميگيرند و ديگر نمايشگاههايي كه در كشورها برگزار ميگردد ليكن در ليسـت UFI نمـيباشـند، در آن لحاظ نگرديده است. و در مجموع 30 هزار نمايشگاه در مساحت 50 ميليون متر مربع با بيش از 2/3 ميليون غرفه دار و با بازديد كننـده اي بـالغ بـر 5/1 ميليـون نفـر همـه سـاله برگـزار مي گردد. علاوه بر آن در برگزاري هر نمايشگاه نيز مزاياي اقتصادي خاصي متصور است از جمله : پايين آمدن هزينه هاي معامله : اهميت اقتصادي نمايشگاهها را ميتـوان در پـايين آوردن هزينـه هـاي هـر معاملـه جستجو كرد. اين هزينه ها شامل، تحقيق براي كسب اطلاعات بـازار، بازديـد كـالا بـدون رعايت تشريفات قانوني، عدم تامين هزينه هاي لازم جهت تشكيل جلسات مذاكره و عقـد  قرارداد و از همه مهمتر تمركز عرضهكنندگان كالا در يك محيط و عدم لزوم مراجعه بـه دفاتر شركتها و محلهاي توليد آنان ناحيه فروش بيطرف : نمايشگاهها در محلي برگزار مـيشـوند كـه نـه قلمـرو اختصاصـي غرفـه دار اسـت و نـه بازديدكننده، محل برگزاري يك محل بيطرف است كه باعث ميشود بازديدكننـده بـا آزادي عمل از ميان مجموعه اطلاعات موجود بدون تعهد و به راحتي حق انتخاب داشته باشد، ضمن اينكه هم بازديدكننده و هم غرفهدار از موانع روزمره شركتي مبرأ هستند. عليرغم وجود روشها و متدهاي علمي بازاريابي، وعليرغم وجود هزينههاي بـالاي حضـور در نمايشـگاه، يكـي از روشـهايي كـه همچنـان مـد نظـر شـركتهاي بـزرگ دنياسـت حضـور درنمايشگاه است.

مزایای حضور در نمایشگاه

يكي از بزرگترين مزاياي نمايشگاهها حضور مشتريان بالقوه در هنگام بازديد از نمايشگاه است. هنگاميكه يك بازديدكننده يك يا چند روز وقـت خـود را صـرف بازديـد از نمايشگاه ميكند قطعاً يك مشتري جدي محسوب ميگردد، كه با عزم و تصـميم ايجـاد يـك رابطه تجاري پا به محيط نمايشگاه گذارده است. از ديگر مزاياي حضور درنمايشگاهها علاوه بر بدست آوردن مشتريان جديد و حفظ بازار و مشتريان قبلي كسب آخـرين اخبـار و اطلاعـات محصولات مشابه از قبيل : كيفيت، تنوع، قيمـت و . . . كـه توسـط رقبـا عرضـه شـده اسـت، ميباشد. به عبارت ديگر بهترين محل تبادل دانش و اطلاعات و تكنولوژي محسوب ميگـردد. حضور در نمايشگاههاي بين المللي به مثابه آغاز يك دوره سفرهاي بازاريابي به كشورهايي كه در نمايشگاه حضور دارند، است چرا كه علاوه بر بازديدكنندگان محلي، ديگر كشورهايي كه در نمايشگاه حضور دارند و اقدام به عرضه يك گروه كالايي و يـا كالاهـاي واسـطهاي نمـودهانـد، ميتوانند يكي از طرفهاي تجاري شما محسوب گردند.

مزایای حضور در نمایشگاه

كتابهاي نمايشگاهي 

يكـي از بانكهـاي اطلاعـاتي معتبـر جهـت پيـدا كـردن شـركتها و محصولات مورد نظر مشتريان محسوب ميگردد كه صرفاً با حضور در نمايشـگاه مـيتـوان در اين منبع معتبر اطلاعاتي نام و محصول خود را ثبت نمود. - ميتوان مشتريان بالقوه را كه امكـان شناسـايي آنـان براحتـي وجـود نـدارد شناسايي كرد. - در ديگر روشهاي بازاريابي، كالا به طرق مختلف به عموم معرفي و شناسانده مي شود در صورتيكه در روش بازاريابي از طريق نمايشگاه ، شركتها و كالاها در يـك جا متمركز شده و مخاطبين براي آشنا شـدن و شـناختن آن بـه نمايشـگاه مراجعـه مينمايند. - باتوجه به ملاقات رو در رو با مشتري ميتوان عكسالعمل و احساس مشتري را نسبت به كالا درك كرد، مزيتي كه بسـيار مفيـد بـوده و براحتـي قابـل دسترسـي نيست. - وجود رقباي جديد در بازار شناسايي ميگردد و رفتار رقباي ديرينه نيز مورد بررسي قرار ميگيرد. - سرعت و سطح توسعه تكنولوژي در نمايشگاه بسيار محسوس و قابل تجزيه و تحليل است. - بواسطه تعدد حضور توليدكنندگان يـك گـروه كـالايي در نمايشـگاه، امكـان انتخاب براي مشتري آسانتر شده و در اين ميدان رقابتي، شـركتي موفـق اسـت كـه كالايش داراي مزيتهاي بيشتري باشد و يا در آن نوآوري ايجاد شده باشد. شايد برخي از كارشناسان هزينه هاي بالاي مشاركت در نمايشگاه را از معايب آن بداننـد و يا اعتقاد داشته باشند صرفاً در صورتيكه غرفه بزرگ دراختيار داشته باشند امكـان موفقيـت  خواهند داشت در صورتيكه بايد اذعان داشت هزينههـاي صـحيح و اصـولي جهـت حضـور در نمايشگاه نه تنها هزينه گزاف محسوب نميشود بلكه همانند هزينههاي تبليغـاتي كـه امـروزه جزئي از هزينههاي توليد محسوب ميشود ميتواند در افزايش فروش نيز مـؤثر باشـد، ضـمن اينكه اداره كردن تخصصي حتي غرفههاي كوچك كه در فصلهاي بعدي به آن اشاره خواهـد شد ميتواند به اندازه يك غرفه بزرگ نيز مؤثر باشد. وجود ديگر روشهاي بازاريابي از قبيل ، ملاقات با مخاطبين ، تحقيق و پـژوهش وكسـب اطلاعات كامل از بازار، حضور در هياتهاي اعزامي بازاريابي در خارج از كشـور ، تبليغـات و . . . هيچكدام نافع انتخاب روش ديگري از بازاريابي بنام حضور و مشاركت در نمايشگاهها نيست و هركدام در جايگاه خود نقش مؤثري را ايفا مينمايند و اينكه در موقع مناسب خود كدام روش انتخاب و بكارگرفته شود بيانگر موفقيت يا عدم موفقيت هريك از آنان خواهد بود. نتايج حاصله از يك نظر سنجي بعمل آمده در سال 2004 از مديران شـركتهاي آلمـاني در ارتباط با ارزيابي و ردهبندي ابزارهاي ارتباطي در زمينه اهداف بازريابي نشـان مـيدهـد از ديدگاه آنان مشاركت در نمايشگاه و فروش شخصي كه هر دو آنان بر ارتبـاط رو در رو تاكيـد دارند به ترتيب در رده اول و دوم قرار گرفتند و بازاريابي مستقيم، رويدادهاي خـاص، آگهـي، اينترنت، روابط عمومي، تبليغات و اسپانسري با تمام اهميتي كه داشتند با اختلاف زيـادي از نظر امتياز مكتسبه در ردههاي بعدي قرار گرفتند.

مزایای حضور در نمایشگاه

اهميت تجاري نمايشگاهها:

نمايشگاهها علاوه بر پتانسيل هايي اشاره شده در بالا داراي اهميـت تجـاري مهمـي بـراي برگزاركنندگان و جامعه ميزبان كه تسـهيلات لازم را برگـزاري نمايشـگاه تـأمين مـينماينـد ميباشد. در هنگام برگزاري هر نمايشگاه مشاغل بسياري علاوه مشاغل ثابت و دائمي ايجـاد و اهميت نمایشگاه فعال ميشوند و از اين رو ثروت و تصوير كلي منطقه بهبود مييابد. اثرات پولي ناشي از خريـد كالا و خدمات از سوي مشاركت كنندگان و بازديدكنندگان و حتي برگزاركننـدگان بـر كسـي پوشيده نيست. برگزاري نمايشگاهها به توسعه تصوير شهر و منطقه كمك مـيكنـد و موجـب ميگردد ناحيه بخوبي در سطح ملي و بين المللي شناخته شود. برگزاركننـدگان نمايشـگاهها ماليات پرداخت ميكنند و بعضاً سرمايهگذاريهاي هر چند كوچك انجام ميدهند كـه منـافع آن به صنعت منطقه، دولتهاي محلي و شركتهاي ارائه دهنده خدمات برميگردد. امروزه در دنيا بيش از 200 عنوان كسـب و كـار شناسـايي شـده اسـت كـه بـه واسـطه برگزاري نمايشگاهها فعال ميشوند.

اطلاعات مطلب

  • نمایشگاهی
  • 327 بازدید
  • blankblankblankblankblank (1 votes, average: 5,00 out of 5)
    blankLoading...
  • آخرین ویرایش توسط : مهدی هاتفی نیا - سه‌شنبه, 24 جولای 18, 7:29 ب.ظ
  • ویکی چجور

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب