گام 1 - به اشتباهات خود لبخند بزنید

به اشتباهات خود لبخند بزنید

 لبخند زدن به اشتباهات خود

نادیده گرفتن و خندیدن به اشتباهات را از گذشته شروع کنید، مثلا شما در گذشته مرتکب اشتباه می شده اید که باعث افسرده گی شما شده است آن اشتباه را نادیده بگیرید و هنگام یا آوری آنها، لبخند بزنید، بدون آنکه خود را سرزنش کنید .

به اشتباهات خود لبخند بزنید

شناسایی محدودیت های خود

محدودیت های خود را شناسایی کنید و سعی کنید که اشتباهات شما از محدوده خارج نشود . هنگام مرتکب اشتباه خود  را آرام کرده و این را در نظر بگیرید که همه مردم در زندگی مرتکب اشتباهاتی می شوند .

به اشتباهات خود لبخند بزنید

خندیدن به اشتباهات فعلی خود

به اشتباهات فعلی خود بخندید و راحت باشید. ممکن است در ابتدا این مسئله برای شما سخت باشد اما رفته رفته عادت می کنید که اشتباهاتتان را زیاد جدی نگیرید بلکه از انها درس گرفته و از آنها نترسید .

گام 2 - زندگی را کمتر جدی بگیرید

زندگی را کمتر جدی بگیرید

کمتر جدی گرفتن زندگی

 هنگام مرتکب خطا خود را ببخشید. اگرچه ممکن است این کار برای شما بسیار سخت باشد و هنگام خواب از خود بپرسید که چرا آن کار را انجام دادید. باید سعی کنید که یک زندگی بی استرس تشکیل دهید از اشتباهاتی که در زندگی انجام داده اید بگذارید زیرا این اشتباهات بدون جبران هستند و یادآوری آنها فقط باعث عذاب و ناراحتی می شود .