انواع بلوز 1 - بلوز دراپه

برای این بلوز یک جلوی کامل لازم داریم و بعد مطابق مدل تمام ساسون ها را می بندیم

و از خط کمر نقطه b) ) به خط پهلو 7 یا 8 سانت اندازه زده نقطه ی بدست می اید و

بعد هر اندازه بخواهیم یقه را باز نموده نقطه (ف ) بدست می اید خط گردن

که خط (ا ف ) می باشدقیچی نموده و تیکه ی (ا ف چ ) دیگر به درد نمی خورد

وبعد خط (ا ب ) را 4 قسمت نمودهنقاط (ی س د ) بدست می اید ئو از (س)

به سرشانه وصل نموده و از (د) به نوک سینه واز (ی) به ساسون کوچک وصل می کنیم

 

بلوز دراپه

 

و این خطوط را قیچی نموده به خط (س) اوازمان6 الی 8 سانت می دهیم و

نقاط (د ی ) و چون به سر ساسون ها ختم شده مقداری باز می مانند

حال اگر بخواهیم دو طرف بلوز چین بخورد الگو را روی دولای پارچه می گذاریم ولی اگر بخواهیم

یک طرف ساده و طرف دیگر چین بخورد در این صورت باید قبل از ان که ساسون راببندیم

از قسمت ساده بلوز را رولت نموده و در قسمت ساده ساسون زیر سینه و ساسون پهلو

دوخته می وشد و در روی پارچه الگوی ساده و یکی از الگوی چین دار می بریم باید بدانیم

که همیشه چین از چپ به راست گرفته می شود .

انواع بلوز 2 - بلوز شمیزیه

بلوز شمیزیه

در این بلوز 2 سانت به خط وسط جلو اضافه نموده برای دکمه و بعد

خط (ا ب) را تا زده خط گردن (ا ف ) را رولت نموده و 2 سانت هم به سرشانه رفته و

خط را تا باسن امتداد می دهیم به طوریکه در باسن هم اندازه 6 الی 8 سانتی باشد

بعد پنس  های سرشانه را بسته و 5 سانت از سرشانه پایین امده خط مستقیم

می کشیم تا گردن که میشود تکه (ی ف چ ک ) و باقی ماندهی پنس سرشانه را باز کرده و