گام 1 - دریبل کردن

 دریبل کردن

موقعیکه شروع به دریبل کردن می کنید باید توپ را قبل از حرکت پای چرخشی خود به طرف زمین رها کنید. در هنگام دریبل کردن سعی کنید توپ را با انگشتان خود لمس کنید و از تماس آن با کف دست اجتناب ورزید.

توپ را در حالیکه با انگشتان و مچ دست هدایت می کنید به طرف زمین فشار دهید و به آن ضربه نزنید. مچ و انگشتان باید انعطاف پذیر باشند.

موقعی که توپ از زمین بالا می آید انگشتان خود را باز کنید تا سطح بیشتری از توپ را لمس کنید. ابتدا در حالی که ثابت ایستاده اید دریبل کردن را تمرین کنید تا بهتر بتوانید توپی را که از زمین به طرف بالا می آید حس کنید.

حالا خودتان را آزمایش کنید و ببینید می توانید بدون نگاه کردن به توپ ، با آن دریبل کنید. این ضروری است که شما این کار را یاد بگیرید چون می توانید موقعیت دیگر بازیکنان را در حین دریبل زدن ببینید.  

گام 2 - حمله برای کسب امتیاز

حمله برای کسب امتیاز

وقتی که توپ به دستتان رسید،بایستید تا بدنتان تعادل پیدا کند.بهترین حالت ایستادن در بسکتبال به این صورت است که پاها به اندازه عرض شانه باز،زانوها خم،باسن کمی به عقب خم شده ،پشت مستقیم ،سر بالا و وزن بدن بطور مساوی روی پاها قرار گرفته باشد.

گام 3 - پاس دادن

پاس دادن

پاس بالای سر :

در موقع شروع پاس توپ را بالای سر ببرید(توپ باید بالاتر از پیشانی و بالای سر با هر دو دست نگهداشته شود).نگاهتان را بطرف هدف متمرکز کنید.

گام 4 - شوت کردن

شوت کردن

وقتی در منطقه ای هستید که می توانید شوت لی آپ بزنید در حالیکه هر دو پای شما در هوا است با هر دو دست توپ را نگهدارید.

گام 5 - دفاع

دفاع

خودتان را بین بازکن حریف و سبد قرار دهید و همینطور که با او حرکت می کنید پایتان را یکی بعد از دیگری روی زمین سر بدهید. با سر دادن پایتان روی زمین و تماس با آن آماده خواهید بود که به هر طرفی که دریبل کننده می رود تغییر جهت دهید.