بزرگان دینی آداب و اخلاق اجتماعی را رعایت میکردند 1 - آداب و اخلاق اجتماعی از نظر بزرگان دینی

آداب و اخلاق اجتماعی از نظر بزرگان دینی

ادب مشورت:

به نقل از ابن ابی الحدید: لقمان گفت: پسرم! با کسی که در کارها تجربه دارد، مشورت کن زیرا او نظرش را که گران بدست

 آورده به تو می دهد، در حالی که تو آن را رایگان دریافت می کنی.

به نقا اوزاعی درباره آنچه لقمان(ع) به پسرش گفت: پسرم! با بزرگ مشورت کن و از مشورت با کوچکتر خجالت نکش.

به نقل از ابو سعید لقمان به پسرش گفت: پسرم! در کارت با دانشمندان مشورت کن.

لقمان به پسرش گفت: پسرم!  هر گاه به گواهی دادن فراخوانده شدی، گواهی بده و هر گاه به یاری کردن فرا خوانده

شدی یاری کن و هر گاه به مشورت فرا خوانده شدی شتاب نکن تا دقت کنی چرا که خردمند با دل چیزی را می بیند که با چشم

نمی بیند.

آداب و اخلاق اجتماعی از نظر بزرگان دینی

لقمان به پسرش گفت: پاکیزه ترین غذا را بخور و بر بستر گسترده بخواب.

عبدالرزاق به نقل از حسن لقمان به پسرش گفت: ای پسرم! وقتی سیر هستی از روی سیری چیزی نخور که اگر آن را به سوی سنگ بیندازی برایت بهتر است.

لقمان به پسرش گفت: ای پسرم! وقتی که معده پر شد اندیشه می خوابد و حکمت گنگ می گردد و اعضا از عبادت باز می ماند .

به نقل از قاسم ابن مخیمره لقمان به پسرش گفت: ای پسرم!  از سیر خوردن بپرهیز زیرا این کار شب ضرر می رسان و روز به لغزش و گناه می کشاند  یا اینکه گفت: روز مذمت آور است.

آداب و اخلاق اجتماعی از نظر بزرگان دینی

امام محمد باقر(ع): لقمان به پسرش گفت: طولانی نشستن برای تخلی موجب بواسیر می گردد.

مجمع البیان: بعضی می گویند از یاران لقمان داخل مستراح شد و نشستن در آن را طول داد لقمان او را بانگ زد که طولانی نشستن برای قضای حاجت، کبد را به درد می آورد و موجب بواسیر می گردد و حرارت به سر می رسد پس سبک بنشین و پاشو .

از امام صادق(ع) نقل شده: کهفرمود لقمان به پسرش گفت: هر گاه خواستی قضای حاجت کنی جای دوری برو .