گام 1 - کاهش تولید و وابستگی

کاهش تولید و وابستگی

با کم شدن یا قطع آب کشاورزی و دامداری از یک طرف تولیدات کشاورزی و دامی به ویزه محصولات غذایی کاهش می یابد که هم از لحاظ کمبود در داخل و هم از لحاظ وابستگی به خارج برای مردم و دولت مساله ایجاد می نماید. از طرف دیگر روستاییان یعنی تولیدکنندگان با مهاجرت به شهرها به مصرف کننده تبدیل می شوند در حالی که منابع تولید(خاک و آب) آن ها در محل بدون استفاده می مانند یا درست از آن ها بهره برداری نمی شود.

به علت خشک سالی و کمبود آب برخی کشت های نیازمند آب در برخی نقاط کشور برای کشت ممنوع می شود. این ممنوعیت از یک طرف موجب نارضایتی مردم و بیهوده شدن تخصص کسب شده در طول سال ها کشاورزی در این زمینه می شود و نیز امکان دارد که کشاورزان به شغل های کاذب یا غیر تولیدی و حتی مخرب و زیان بخش برای جامعه روی بیاورند که هم برای دولت هم برای جامعه مخرب باشند

با بروز خشکسالی و به ویزه ادامه ی آن از یک طرف مواد غذایی مورد نیاز جمعیت روزافزون پرتوقع و با فرهنگ شهرنشینی پرمصرف در کشور کاهش می یابد و از سوی دیگر مسله واردات و وابستگی به خارج که بدترین نوع وابستگی است مطرح و بیشتر می گردد.

گام 2 - مهاجرت

مهاجرت

مهاجرت روستاییان به شهرها براثر خشک سالی و عدم امکان فعالیت لازم مسایل شهری به ویزه از لحاظ اجتماعی و تامین نیازمندی ها مانند مسکن و مدرسه و شغل و نیز آلودگی هوا را تشدید می کند که اغلب غیرقابل برگشت و جبران می باشد.از طرف دیگر در روستاها مساکن و تاسیسات بدون استفاده رها می شوند و سرانجام خراب شده و از بین می روند