گام 1 - برگ افرا قرمز

برگ افرا قرمز

یک مثلث با پایه منحنی رسم می کنیم.

برگ افرا قرمز

در بالای مثلث خطوط کج و معوج رسم می کنیم که مانند تاج است.

برگ افرا قرمز

مرحله دوم را در سمت چپ و راست مثلث تکرار می کنیم.

برگ افرا قرمز

یک U شکل دراز در پایین مثلث می کشیم.

برگ افرا قرمز

خطوط غیر ضروری را پاک می کنیم تا طراحی نهایی مشخص شود.

برگ افرا قرمز

نقاشی را رنگ آمیزی می کنیم.

گام 2 - برگ افرا سبز

برگ افرا سبز

یک علامت صلیب مانند رسم می کنیم لازم نیست خطوط کاملا به صورت مستقیم باشد و هم چنین محل خط افقی کمی پایین تر از مرکز است.