گام 1 - کیفیت نماز های پنج گانه

کیفیت نماز های پنج گانه

در هر شبانه روز چند نماز واجب میشود و چگونه است ؟

در هر شبانه روز پنج وعده نماز واجب است : صبح ، ظهر ، عصر ، مغرب ، عشا ء

کیفیت نماز های پنج گانه

این پنج موقع نماز هریک چند رکعت است ؟

نماز صبح =دو رکعت           نماز ظهر = چهار رکعت         نماز عصر =چهاررکعت

نماز مغرب =سه رکعت          نماز عشا=چهاررکعت

پس مجموع نمازهای شبانه روزی 17 رکعت میباشد.

کیفیت نماز های پنج گانه

وقت نماز صبح 

از اول طلوع صبح تا طلوع آفتاب وقت نماز صبح است.

 

کیفیت نماز های پنج گانه

وقت نماز ظهر 

از اول ظهر تا موقعی که بقدر خواندن یک نماز عصر با شرایط تا نماز مغرب بیشتر وقت با قی نباشد.

کیفیت نماز های پنج گانه

وقت نماز عصر 

بعد از خواندن نماز ظهر تا غروب شرعی

کیفیت نماز های پنج گانه

نماز مغرب 

وقت نماز مغرب از اول غروب شرعی تا موقع به جا آوردن یک نماز عشا به نصف شب مانده است.

کیفیت نماز های پنج گانه

نماز  عشا

وقت نماز عشا بعد از خواندن نماز مغرب تا نصف شب

کیفیت نماز های پنج گانه

نمازهای چهاررکعتی در سفر چند رکعت خوانده میشود؟

در مسافرت های مشروع دو رکعت خوانده شود کافی است.

کیفیت نماز های پنج گانه

اگر نمازهای یومیه در وقت های معین غفلتا برگذار نشود چه باید کرد؟

هرچه زودتر باید قضای آنرا به جای آورد و استغفار کرد.