گام 1 - روش جداسازی بذر از گل

روش جداسازی بذر از گل

بذر گل در اواخر تابستان جمع اوری میشود: در نیمکره جنوبی، بهترین زمان برای برداشت بذر فوریه یا مارس (اسفند و فروردین) است.

روش جداسازی بذر از گل

یک کیسه و یک خوشه (دسته) از بذر گل تهیه کنید و به آرامی شاخه بذر را در کیسه تکان دهید، تا ریزش کنند و دانه و گرد و غبار بذر را نیزبه طرف کیسه بپاشید.

روش جداسازی بذر از گل

خوشه بذر را پس از ریزش کامل بذر از کیسه جدا کنید و یک گره برای جلوگیری از ریختن بذر از کیسه به ان بزنید.

روش جداسازی بذر از گل

پراکنده کردن بذرکوچک در خاک گلدان ونگه داشتن بذر خام مرطوب تا جوانه زنی در ظروف نهال ،مناسب و شایسته تر است.

روش جداسازی بذر از گل

اگر گیاه شما در باغ زمانی که بذرها به یک نهال کوچک تبدیل و قوی (محکم) شدند. زود تراز وقت موعد رسیده شد، خطراحتمالی خورده شدن جوانه های گیاه جوان و رشد کرده توسط آفات محلی وجود دارد.