گام 1 - بالانس چرخ

 بالانس چرخ

بالانس چرخ ها از توزیع یکسان وزن خودرو روی لاستیک ها باعث سایش یکنواخت هر چهار لاستیک میشود باید توجه داشته باشیم که بالانس لاستیک ها با میزان فرمان دو مسئله کاملا متفاوت میباشد

 بالانس چرخ

در طول زمان و ساییدگی لاستیک خودرو و افتادن در دست اندازها و جاده های ناهموار باعث میشود که توزیع وزن ماشین روی لاستیک ها بهم بخوره و از شرایط بالانس خارج میشود این مسئله خود را از طریق ارتعاش و ضربه زدن فرمان خودرو در سرعتهای مختلف, بسته به میزان غیربالانسی, نشان می دهد

گام 2 - آثار بالانس نبودن چرخ ها

آثار بالانس نبودن چرخ ها

توجه داشته باشید که بالانس نبودن چرخ ها برای لاستیک ها و برای خودرو مضر است و بالانس نبودن باعث سایش غیریکنواخت لاستیک ها و این عمر باعث میشود که تایرها یکی زودتر از دیگری تمام و علاوه بر این بالانس نبود چرخ ها باعث میشود تا جلو بندی زودتر خراب شود و این امر ممکن است مسکلاتی بیشتری را در پی داشته باشد

بطور کلی, بالانس دوره ای لاستیکهای خودرو در هر 8000 تا 9000 کیلومتر یا هر 6 ماه همواره به رانندگان توصیه می شود.

آثار بالانس نبودن چرخ ها

بالانس چرخها مخصوصا برای ماشینهای امروزی,که داری وزن کمتری در مقایسه با خودروهای قدیمی است عدم اهمیت و بالانس در لاستیکها در خودروهای جدید به وضوح دیده میشود.در خودروهای قدیمی ارتعاش حاصل از عدم بالانس چرخها به واسطه وزن زیاد خودرو از بین رفته و راننده متوجه این امر نمیشد مگر لاستیکها خراب میشدند