گام 1 - جامدادی

جامدادی

گلدانها را خوب بشویید و خشک کنید .

قسمت داخل و بیرون  آنها را چسب بزنید و کاغذ رنگی بچسبانید  .

جامدادی

بر روی گلدانها نقاشی های مثل رودخانه را انتخاب کنید .

حالا سطح گلدان را را به دو قسمت آب و خشکی تقسیم کنید .

گلدان را می توانید کنار هم بگذارید .

و مسیر آب را در تمام گلدان ها در یک سطح در نظر بگیرید .

روی قسمت خشکی کاغذ زرد بچسبانید .

برای قسمت آب از چند نوار موجدار آبی رنگی استفاده کنید .

دور گلدان بپیچید و دو سر آنها را  با چسب به هم بچسبانید .

حالا چیزهایی مثل ماهی ، قایق ، مرغابی ، درخت و گل را روی گلدان اضافه کنید .