گام 1 - مشکل اصلی راکشف کنید

مشکل اصلی راکشف کنید

لجبازی در کودکان به دلایل مختلفی می باشد ودر کودکان زیر سه سال این نوع لجبازی ها هدفدارنیست وکودکان به علت تعارضات درونی ومشکلات جسمی خود وبه صورت گریه کردن،پرخاشگری،امتناع ازغذاخوردن و…نشان می دهند.این کودکان اعتماد به نفس پایینی دارندونسبت به دیگرکودکان تعارضات درونی بیشتری دارند.

 

گام 2 - دورکردن کودکان از عامل لجبازی

دورکردن کودکان از عامل لجبازی

بعدازکشف مراحل لجبازی باید کودک را از آن دور کنیم.کودکان در سن سه تا چهارسالگی به علت ورودبه محیط های اجتماعی مانند مهدکودک در الگوبرداری منفی رفتارهای کودکان دیگرسعی در تسلیم کردن والدین خود در برابر خواسته های خودشان دارند.

 

گام 3 - به کودکان لجباز استقلال دهید

به کودکان لجباز استقلال دهید

با دادن استقلال به کودکان لجباز در انجام برخی کارهایشان مانندجمع آوری وسائل شخصی،خوردن غذابدون کمک والدین و…کودکان به خودباوری رسیده وبیشتربه سمت مثبت هدایت می شوند.

 

گام 4 - در مقابل کارهای کودکان لجباز سکوت کنید

در مقابل کارهای کودکان لجباز سکوت کنید

سکوت وخاموشی های مکرر در برابر رفتارهای لجبازانه کودکان باعث می شود که اوبعداز چندین بار تکرار رفتارمنفی،به علت دریافت نکردن پاسخ ازسوی والدینش به بیهوده بودن کارش پی ببرد.

 

گام 5 - مراجعه به روانپزشک کودکان

مراجعه به روانپزشک کودکان

اگر لجبازی های کودک شدید باشدکه به دنبالش گریه کردن های طولانی و واکنش های غیرعادی داشته باشد،برای بررسی علل آن باید به یک روانپزشک کودک مراجعه کرد.