گام 1 - ساختار ساز

ساختار ساز

در ساخت آن از قالب های چوبی بعنوان کلید استفاه می شود.

ساختار ساز

قالبها رو جعبه چوبی گود  که بعنوان ارتعاش دهنده عمل می کند قرار می گیرند.

ساختار ساز

این ساز عموما 17 الی 21 کلید دارد که با قرار دادن میخ در سوراخهایی که در آنها در نظر گرفته شده روی جعبه  نگه داشته می شوند.

ساختار ساز

 نوع کامل این ساز عموما از دو ست بنام های  gambang pelog و gambang slendro تشکیل شده است.

ساختار ساز

برای نواختن آن از یک جفت چکش چوبی  که از شاخ منعطف گاومیش آبی بنام(tabuh)  تهیه می شوند استفاده می شود که قسمت سر چکش ها  با پارچه ای نمدی پوشانده می شوند.