چگونه با شخصی که شایسته همنشینی نیست باید رفتار کرد؟ 1 - چگونه با شخصی که شایسته همنشینی نیست باید رفتار کرد؟

چگونه با شخصی که شایسته همنشینی نیست باید رفتار کرد؟

دوری از همراه بد: لقمان گفت: ((دشمن بردبار, از دوست سفیه, بهتر است)). لقمان گفت: ((هر کس با درست کار همراهی کند, سالم می ماند و هر کس با بدکار همراهی کند, سالم نمی ماند)). به نقل از اوزاعی, درباره ی آنچه لقمان(ع) به پسرش گفت: ای پسرم! دشمنی با مومنان, از دوستی با فاسق, بهتر است. به نقل از اوزاعی, درباره ی آنچه لقمان به پسرش گفت: ای پسرم! از رفاقت با فاسقان بپرهیز زیرا آنان چون سگان اند که اگر چیزی نزد تو بیابند, می خورند و گرنه, تو را سرزنش و رسوا می کنند و همانا دوستی شان بین خودشان, لحظه ای است نه پایدار.

چگونه با شخصی که شایسته همنشینی نیست باید رفتار کرد؟

پرهیز از خوار شمردن فقیر: لقمان گفت: ((کسی که ظاهرش زشت و لباسش مندرس است. بر شما خوار و سبک نیاید, چرا که خدای متعال, به دل ها می نگرد و به عمل ها پاداش می دهد)).

چگونه با شخصی که شایسته همنشینی نیست باید رفتار کرد؟

پرهیز از دشمنی با مردم: به نقل از احمد بن ابی عبدالله, از یکی از شیعیان, در حدیثی که سند آن را به ائمه(ع) رساند: لقمان به پسرش گفت: ((ای پسرم! با صد نفر رفاقت کن, ولی با یک نفر هم دشمنی نکن)). صدوق به نقل از محمد بن حسن صفار درحدیثی بدون سلسله ی سند – لقمان به پسرش گفت: ((پسرم! هزار دوست انتخاب کن که هزار هم کم است ولی یک نفر دشمن مگیر که یکی هم بسیار است)).