گام 1 - برش سیب

برش سیب

مقداری (مقدار کافی برای مهمانی) سیب درشت  میخریم. طوری که بتوان با آنها طرح قو را ایجاد کنیم.

برش سیب

سیب را از قسمت نشان داده شده برش می دهیم (یه کم کنار وسط – تقریبا وسط).

برش سیب

سیب برش خورده را مطابق شکل بر روی میز قرار می دهیم.

برش سیب

سپس چنانچه در شکل نشان داده می شود

سیب را قاچ می کنیم

 

طوریکه شکلی به صورت زیر ایجاد شود:

 

برش سیب

در هر دو طرف قسمت قاچ شده را جدا می کنیم.

برش سیب

همان عمل را بر روی قسمت های باقیمانده مانند شکل انجام می دهیم.

 

هر دو طرف این طرح را ایجاد می کنیم:

برش سیب

در بدنه اصلی شیار نشان داده شده را ایجاد می کنیم.

برش سیب

یک ورق نازک از سیب را که در اولین مرحله برش داده بودیم و استفاده نشده بود به صورت شکل برش می دهیم.

برش سیب

تکه نشان داد شده را از آن برش داده جدا می کنیم.

برش سیب

قسمتی که در شکل نشان داده می شود را نازک تر می کنیم و برش می دهیم تا در شیار نشان داد شده در بدنه اصلی به عنوان سر قو قرار دهیم.

گام 2 - سر هم کردن

سر هم کردن

تمام قسمت های برش داده شده را بر روی بدنه اصلی برای ساخت شکل نشان داده شده قرار دهید. از دانه های سیب نیز برای چشم قو استفاده نمایید. آماده سرو شد!!

 

 

 

 

 

 

  😀 نوش جان  😀