گام 1 - ساختار ساز

ساختار ساز

این ساز بطور سنتی با تراشیدن قسمت های داخلی  تنه درختان ساخته می شود.

ساختار ساز

برای قسمتهای پوستی از  پوست حیواناتی مانند لامای وحشی، گاو، گوسفند و یا بز  استفاده  می شود.

ساختار ساز

ایده ساخت این ساز برگرفته از طبل های نظامی قدیمی اروپایی می باشد و با ساختاری مشابه آنها دارای تسمه هایی چرمی و حلقه هایی برای بستن و سفت کردن پوست  می باشد.

ساختار ساز

کرک و مو در پوست مورد استفاده  باقی می ماند  که این کار  باعث ایجاد صدای بم و طنین دار می شود.

گام 2 - روش نوازندگی

روش نوازندگی

در حالت آویزان بطوریکه د ر قسمت پهلوی  نوازنده قرار می گیرد، نواخته می شود

دانلود فایل ویدئویی Bombo legüero