گام 1 - تشخیص دروغ دیگران

تشخیص دروغ دیگران

 قبل از این که تصویری از یک فرد در هنگام شروع این آموزش داشته باشید، وانمود کنید که با آنها صحبت می کنید.

تشخیص دروغ دیگران

تصور کنید این فرد چشمان خود را به سمت چپ حرکت می دهد؛ شما این جهت را از دیدگاه فرد دیگر انجام خواهید داد. بنابراین هنگامی که شما خواندن چشم چهره به چپ و بالا انجام  می دهید ، این به این معنی است که آنها از نظر شما به راست و چپ نگاه می کنند.

تشخیص دروغ دیگران

سعی کنید در این مورد از چشم و ذهن دیگر فرد فکر کنید و ببینید. 

تشخیص دروغ دیگران

 توجه داشته باشید که سیگنال های چشم شما در مورد خواندن 100٪ دقیق نیستند.  از سیگنال های چشم افراد استفاده کنید تا چگونگی واکنش به آنچه به شما می گویند یا از آنها می پرسید را ببینید .

تشخیص دروغ دیگران

 می دانید که این  سوالات بعید است سیگنال های چشم را بیرون آورند. هنگامی که با کسی صحبت می کنید و از آنها می پرسید که چه روزی برای آنها بوده است، معمولا جواب می دهند: “اوه، خوب بود. چطور بودی؟ ” شما از این دیدگاه سیگنال های چشم فرد را نمی بینید؛ این ها پاسخ های تقریبا برنامه ریزی شده هستند.

تشخیص دروغ دیگران

هنگامی که موضوع برای فرد دیگر مهم است، به سیگنال های چشم توجه فرمایید. هنگامی که در یک مکالمه به کسی غلبه می کنید و موضوعی که در آن صحبت می کنید تا حدودی بر آنها تأثیر می گذارد یا آنها به طور کامل به آنها توجه می کنند، به طور کلی می توانید سیگنال های چشم های ناخودآگاه دریافت کنید که به شما امکان می دهد بینشتان عمیق تر شود از آن چیزی که از سر فرد دیگر میگذرد.

تشخیص دروغ دیگران

لطفا توجه داشته باشید که آنچه که خوانده اید ممكن است 100٪ دقیق نباشد و افراد به شدت متفاوت باشند. این می تواند به عنوان یک راهنما فقط برای کمک به شما در تحقیقات شما استفاده شود.

تشخیص دروغ دیگران

به یاد داشته باشید که فقط به این دلیل است که کسی به سمت خاصی نگاه می کند، به این معنا نیست که آنها دروغ می گویند یا کاری انجام می دهند. آنها ممکن است فرد عصبی باشند، به راحتی حواس پرت شده، چیزی را به سمت راست یا هر چیز دیگری دیده اند. بنابراین مراقب باشید اگر قصد دارید هرکسی را متهم به دروغ گفتن کنید!