گام 1 - تاریخچه فیروزه کوبی

تاریخچه فیروزه کوبی

تاریخچه :

فیروزه کوبی یکی از رشته های صنایع دستی می باشد که از قدمت حدودا 60 الی 70 سال بر خوردار است 

این هنر ابتدا در مشهد بر روی زیورآلات و پس از آن در اصفهان بر روی ظروف  انجام می شود .

به طور خلاصه می توان فیروزه کوبی را نشاندن قطعه های کوچک فیروزه به حالت موزاییکی بر سطح ظروف

فلزی که از جنس مس ، برنج ، نقره  یا برنزی ساخته می شوند بیان نمود

در حال حاضر صنعت دستی فیروزه کوبی فقط در اصفهان رایج و صنعتگران شاغل در این رشته محدود و منحصر به تعدادی انگشت شمار می شود.

گام 2 - مراحل ساخت و تولید فیروزه کوب

مراحل ساخت و تولید فیروزه کوب

یک فرآورده ی فیروزه کوب اعم از زیروآلات و یا ظروف عبارت از شیئی است مسی برنجی، نقره یی، ورشویی و

یا برنزی که ذرات و قطعات ریز سنگ فیروزه بر قسمتهایی از سطوح آن به فرم موزائیک در کنار هم نشانده شده

و باین ترتیب جلوه یی خاص بآن بخشیده می شود.

ساخت و پرداخت چنین فرآورده یی شامل دو مرحله ی کلی است: