گام 1 - آشنایی با مفاهیم گره زدن و پیچاندن

گره زدن و پیچاندن

یک بادکنک را به شکلی که در فیلم نشان داده می شود باد کرده و سپس آن را از ته گره بزنید. سپس مانند جهتی که در فیلم نمایش داده می شود بادکنک را بپیچانید تا بادکنک مانند سوسیس های به هم متصل دیده شود.

 

از چرخاندن بادکنک قفل ایجاد کنید

ابتدا بادکنک را باد کنید و سپس ته آن را گره بزنید تا بادش نرود. سپس مانند فیلم بادکنک را بچرخانید و به هم گره بزنید تا مانند یک پیکر متصل دیده شود.

از قفل کردن برای موارد زیر استفاده می شود:

  • ایجاد پیکر حیوانات کوچک
  • قفل کردن برای سر پا و هم بند نگه داشتن پیکرهای بادکنکی

پیچ و چرخش برای تا کردن

با استفاده از نوع پیچ دادن می توان پیچش خم دار ایجاد کرد. مانند فیلم این کار را انجام دهید تا مهارت یابید. از پیچش خم دار بادکنک برای ساخت دهان و لب و بینی در پیکرهای بادکنکی استفاده می کنیم. 

گام 2 - ساخت یک سگ بادکنکی

ساخت یک سگ بادکنکی

بادکنک را فوت کنید و مقداری از آن را مانند فیلم برای گره زدن نگه دارید.

گام 3 - ساخت میمون بادکنکی

یک بادکنک را مانند فیلم باد کنید و بعد از تمام شدن ته آن را گره بزنید اما از قسمت سر بادکنک این بار مقدار بیشتری را باد نشده نگه دارید .

گام 4 - ساخت یک قو بادکنکی

قوی بادکنکی

برای ساخت یک قوی بادکنکی ابتدا یک بادکنک را باد کنید و مقداری که در فیلم نشان داده میشود را خالی نگه دارید.