گام 1 - وظایف ریشه

وظایف ریشه

ريشه نخستين اندام گياه است كه از بذر كاشته شده خارج مي شود و با محيط اطراف خود تماس برقرار مي كند. وظايف ريشه در گياه عبارت است از:استقرار گياه در خاك، جذب آب و مواد معدني از خاك و انتقال آن به ساقه و ذخيره مواد غذايي. ريشه معمولا در جهت خاك و ثقل زمين رشد مي كند و يا به عبارتي داراي زمين گرايي (ژئوتروپيسم)مثبت است. به علاوه ريشه داراي رطوبت گرايي (هيدروتروپيسم) مثبت نيز هست. يعني به طرف رطوبت رشد و حركت مي كند

گام 2 - ريشه ها از نظر منشأ

ريشه ها از نظر منشأ

ريشه ها از نظر منشأ به دو گروه تقسيم مي شوند:

  1. ريشه حقيقي: ريشه حقيقي يا اوليه از بذر بوجود آمده و داراي انشعابات متعددي به نام ريشه فرعي مي باشد.
  2. ريشه هاي نابجا: ريشه هايى را گويند كه از هر اندامي به جز بذر به وجود مي آيد. مثل ريشه هايي كه از قلمه ها (قلمة شمعداني) يا در قسمت هاي هوايي گياه پديدار م يگردند. در ذرت و خرما، ريشه هاي نگهدارنده از اولين گره هاي ساقه، توليد شده، در خاك رشد مي كنند و به استحكام گياه كمك مي نمايند

گام 4 - ريشه ها از نظر شكل ظاهري

ريشه ها از نظر شكل ظاهري و نحوه توسعه نيز بسيار متنوع اند. اما به طور كلي آن ها را به دو گروه ريشه هاي راست و ريشه هاي افشان تقسيم مي كنند.

  • ريشه راست: اين ريشه به عنوان محور اصلي عمل كرده، به طرف پايين رشد مى كند و از آن ريشه هاي فرعي خارج م ىشود اين ريشه ها قابليت نفوذ و جذب آب و مواد غذايي از لايه هاي عميق تري را دارند و به آن ريشه راست مي گويند. گياهان با ريشه راست كه در عمق خاك نفوذ مي كنند به شخم عمي قتري نياز دارند مانند(ريشة پنبه، لوبيا و گردو). ريشه هاي راست ممكن است بزرگ و ضخيم بشوند و به صورت غدّه درآيند.
  • ريشه افشان: هنگامي كه ريشه فاقد يك محور اصلي باشد و به صورت انشعابات كم قطر و پراكنده باشند، به آن ريشه افشان مي گويند. مانند ريشة ذرت، گندم، برنج، چمن و … اين ريشه ها از لايه هاي سطحي خاك، آب و مواد غذايي را جذب مي كنند لذا نرم كردن و حاصل خيز نمودن خاك در لايه هاي سطحي تر مورد نياز اين نوع ريشه ها مى باشد.