گام 1 - اجزای تشکیل دهنده

اجزای تشکیل دهنده

 Caxixi  شامل یک سبد  با سر بسته و کف صاف است.

اجزای تشکیل دهنده

داخل سبد با تخم گیاهان یا اجسام ریز دیگری پر می شود.

اجزای تشکیل دهنده

کف صاف و گرد آن بطور سنتی از میوه خشک شده کدوی قلیایی است.

اجزای تشکیل دهنده

سازهای مدرن  امروزی  از فلز هم ساخته می شوند و  طبیعتا صدای برنده و تیزتری دارند.

گام 2 - روش نواختن

روش نواختن

Caxixi با تکان داد بوسیله دست بصدا در می آید.