گام 1 - تعویص باطری

تعویص باطری

اول از همه چیز باید کابل منفی همان اتصال بدنه را که به باطری متصل است را جدا کنید. در روی باطری کابل مثبت و منفی مشخص شده است و دقت کنید که کابل به بدنه خودرو اتصال نداشته باشد. بعد کابل دیگر همان کابل مثبت را جدا کنید.

تعویص باطری

جعبه باطری در روی خودرو ثابت است ولی برای خارج کردن باطری باید نگهدارنده فلزی باطری که در روی باطری مشخص است را باز کنید . این نگهدارنده یک پیچ در وسط باطری است که باید آن را شل کنید و میله نگهدارنده را خارج کنید.

تعویص باطری

پس از آزاد کردن اتصالات و میله فلزی باطری را از محل خود دربیاورید . در روی باطری اغلب دستگیره حمل و نقل باطری وجود دارد که امکان جابجایی را فراهم میسازد.

تعویص باطری

در مرحله آخر بدون آن که اتصالات همان کابل منفی و مثبت به باطری به باطری نو برخورد کند آن را در جای خود قرار دهید. بعد از بستن نگهدارنده کابل های اتصالات را وصل کرده و محکم کنید.