نشانه های ایمان کامل 1 - نشانه های ایمان کامل

نشانه های ایمان کامل

ابن قتیبه : لقمان حکیم گفت: سه چیز در هر کس باشد ایمانش کامل شده است کسی که هرگاه خشنود شد خشنودی اش او را به باطل نکشاند و هر گاه خشمگین شد خشمش او را از حق بیرون نکند و هرگاه توانا شد چیزی را که مال او نیست مصرف نکند.

نشانه های ایمان کامل

کسی که مدارا با او لازم است لقمان گفت: سه گروه اند: که مدارا با آنها بر مردم واجب است پادشاه مسلط شده زن و بیمار , تشویق به مشورت: لقمان گفت: پسرم! هر گاه خواستی دنبال کاری بروی نرو تا اینکه از راهنمایی مشورت بگیری . پیشگیری از پشیمانی: لقمان گفت: همانا مومن عاقبت اندیشی می کند تا از پشیمانی در امان باشد.

نشانه های ایمان کامل

راه دستیابی به خیر دنیا و آخرت : از لقمان حکیم روایت شده که به پسرش گفت: ای پسرم! تو را به دو چیز سفارش می کنم مادام به آنها تمسک می جویی در خیر و سعادتی پولت برای زندگانیت و دینت برای روز رستاخیزت . به نقل از عصمه ابن متوکل

لقمان حکیم گفت: حقیقت پرهیزکاری پاکدامنی است. لقمان گفت: ای پسرم! به طولانی بودن عافیت شادمان نباش و گرفتاری را پنهان دار چرا که این گنجینه ی نیکی است و بر آن شکیبایی کن چرا که ذخیره ی معاد است.