گام 1 - درمان

درمان

استفاده از عینک منفی تر تا تطابق بیشتر شده و چشم ها به داخل بیایند. بستن متناوب چشم ها جهت درمان. جراحی.