گام 1 - نقاشی اژدهای آبی

نقاشی اژدهای آبی

ابتدا یک دایره ی سیب مانند برای سر اژدها رسم کنید.

نقاشی اژدهای آبی

یک منحنی مثلث مانند در سمت چپ دایره و متصل به آن رسم کنید.

نقاشی اژدهای آبی

یک خط زیگزاگ و زنجیری از منحنی تا آخرهای دایره برای دهان رسم کنید.

نقاشی اژدهای آبی

منحنی های تیز هشت مانند برای شاخ اژدهامون رسم کنید.

نقاشی اژدهای آبی

همانند شکل چند خط منحنی برای پره های کنار گوش اژدها رسم کنید.

نقاشی اژدهای آبی

از قسمت پایین دایره، یک منحنی s مانند برعکس برای گردن و بدن رسم کنید.

دوباره s مانند برعکس را به موازات قبلی رسم کنید تا گردن و بدن حجیم و کامل شود.

در انتهای گردن یک دایره رسم کنید.

نقاشی اژدهای آبی

شکل کلی چهار دست اژدها را با خطوط منحنی و مثلث نشان دهید.

برای پاها از بیضی و دایره و برای ناخن ها از خطوط منحنی کمک بگیرد.

نقاشی اژدهای آبی

خطوط اصلی اژدهای خود را پررنگ کنید.

 

نقاشی اژدهای آبی

جزئیاتی هماننند چشم، گوش، شاخ، پره ها و ستون فقرات را اضافه کنید.

نقاشی اژدهای آبی

خطوط غیرضروری را پاک کنید.

اژدهای آبی و دریایی خود را طبق سلیقه و تخیل خود رنگ آمیزی نمایید. 🙂 از نقاشی موجودات تخیلی خود لذت ببرید.

گام 2 - نقاشی اژدهای واقعی (فانتزی)

نقاشی اژدهای واقعی (فانتزی)

برای سر اژدها یک بیضی رسم کنید.

بیضی کوچکتری داخل بیضی اول رسم کنید.